Σελίδες

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Αγαπητοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι,


     Έχει ζητηθεί από την Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων να σταλεί μέχρι την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και ώρα 12.00μ.μ. διαβιβαστικό (όχι τα πρακτικά) από όλες τις σχολικές μονάδες (δεν εξαιρείται κάποια σχολική μονάδα προς το παρόν) σχετικά με το εάν έχει ολοκληρωθεί η όχι η διαδικασία συγκρότησης των ομάδων για την αυτοαξιολόγηση. 
    Όσον αφορά τα ολιγοθέσια Δ.Σ. και τα νηπιαγωγεία θα πρέπει να συνταχθεί από τον -την προϊσταμενο/η στο Βιβλίο πράξεων προϊσταμένης/ου πρακτικό ανάθεσης στην ολομέλεια (στα ολιγοθέσια Δ.Σ. και στα νηπιαγωγεία το εκπαιδευτικό προσωπικό θεωρείται μια ομάδα και ονομάζεται ολομέλεια), μελέτης των δεικτών για την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Και αυτό εφόσον υπάρχει το προηγούμενο πρακτικό μη συναίνεσης στην συγκρότηση ομάδων. 
Το κείμενο το οποίο προτείνεται από την ΔΟΕ είναι το εξής:

  • Οι Διευθυντές αναγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ότι « Έπειτα από την υπ' αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ.5 του Καθηκοντολογίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη της ιδίας Υπουργικής απόφασης, η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στον Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης ενώ παράλληλα, ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο. (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)»
 
Μετά την πράξη ανάθεσης του Διευθυντή ή Προϊσταμένου/νης, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αφού πάρουν αντίγραφο της πράξης, θα πρέπει να συντάξουν έγγραφο, συνολικά ή ο καθένας χωριστά, το οποίο θα καταθέσουν στο Διευθυντή ή Προϊσταμένου/νης του σχολείου και θα αναφέρει, 
 «Κύριε Διευθυντά (ή Κυρία Διευθύντρια), έλαβα αντίγραφο της υπ' αριθμόν ........... απόφασης σας με την οποία με ορίζετε μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στον σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω, ότι παρά το γεγονός, ότι θεωρώ την εντολή σας παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας, (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.) θα εκτελέσω αυτήν, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου».   

Οι ενέργειες αυτές έχουν προταθεί από την ΔΟΕ κατόπιν γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου. Όσον αφορά το έγγραφο που θα συντάξουν οι συνάδελφοι και θα καταθέσουν στον Διευθυντή/ντρια ή  Προϊστάμενο/νη δεν έχει σκοπό να καταφερθούν οι συνάδελφοι εναντίον του. Επίσης θεωρώ ότι και ο/η κάθε Προϊστάμενος/νη θα πρέπει να συντάξει ένα ίδιο έγγραφο μιας κι εκείνος είναι μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων. 
Τα έγγραφα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την ΔΟΕ για παιραιτέρω νομικές ενέργειες.

Πριν τρομοκρατηθούμε, ας ενημερωθούμε.... ως δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις 
(Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), 
και ως νοήμονες διακατεχόματε από λογική και κριτική σκέψη (Γνωμοδότηση Μ.  Τσίπρα  , Προτάσεις ΔΟΕ)
Ελευθερία Νάτσια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου