Σελίδες

Σάββατο 25 Αυγούστου 2018

Αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης: Διευθυντές και Αξίες.

Της Δήμητρας Μπάρδα

Σε λίγες μέρες ξεκινά η καινούρια σχολική χρονιά και μαζί της τίθεται σε εφαρμογή η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης. Από μόνη της αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο δεν θα πρέπει να το εξετάζουμε μόνο από την παιδαγωγική του πλευρά ή για την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου, καθώς συνδέεται άμεσα και με τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο αλλά και με την κοινωνία μέσα στην οποία αναπτύσσεται (Κωνσταντίνου 2014).
Ο Ν. 4547/18 ορίζει τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης για τους διευθυντές της εκπαίδευσης:
α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης και
γ)  αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων.

Διορισμών το ανάγνωσμα ή της ψηφοθηρίας το ανάγνωσμα?

Διορισμών το ανάγνωσμα ή της ψηφοθηρίας το ανάγνωσμα?


της Βίκυς Νικολούζου αναπληρώτριας νηπιαγωγού,
μέλους του ΔΣ του συλλόγου Κέρκυρας, μέλους του Πανελλαδικού Συμβουλίου της ΔΗΣΥ.

Με αφορμή διάφορα κείμενα και σενάρια επιστημονικής φαντασίας σχετικά με ‘’βαρύτητα’’ προσόντων και προϋπηρεσίας καταθέτω την άποψη μου χωρίς να έχω συνέλθει ακόμα από την πρόσφατη εγκύκλιο αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων. Ένα σχόλιο μόνο πως προφανώς οι υπεύθυνοι σύνταξης των πινάκων αυτών έχουν περάσει μόνο καλοκαίρι από τα συγκεκριμένα έως σήμερα δυσπρόσιτα και ουχί χειμώνα. Θα εστιάσω στη φράση αιρετού και φίλου εκεί που υπηρετεί εκπαιδευτικός αντέχουν μόνο οι δυνατοί! Και μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό κακών ειδήσεων έρχονται ξανά στο προσκήνιο τα σενάρια των μόνιμων διορισμών σε βάθος τριετίας!!αλλά αυτή τη φορά με κριτήρια.

Η τοποθέτησή μου στην 87η ΓΣ της ΔΟΕ

Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων


Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
ΘΕΜΑ: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις
α) του Π.Δ. 50/1996 (Α΄45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
β) του Π.Δ. 111/2016 (Α΄193) “Τροποποίηση του Π.δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (Α΄45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει” όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102) “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.”
γ) της περιπτ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του νόμου 1351/1983 (Α΄56) «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
δ) του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα».
στ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) του Π.Δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Την με αριθ. 18/5-7-2018 πράξη του ΚΥΣΔΕ και την αριθ. 12/20-6-2018 πράξη του ΚΥΣΠΕ, με τις οποίες εκφέρουν τη γνώμη τους για την κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες και την πρότασή τους για τον καθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων.
3. Με την υπό στοιχείο 2 πράξη του το ΚΥΣΔΕ πρότεινε προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ, ενώ με την υπό στοιχείο 2 πράξη του το ΚΥΣΠΕ πρότεινε αντίστοιχα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ. Επειδή οι ανωτέρω προτάσεις δεν συμφωνούν, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε να αποδεχθεί εν μέρει την πρόταση του ΚΥΣΔΕ και εξ ολοκλήρου την πρόταση του ΚΥΣΠΕ, καθώς τα ανωτέρω αποτελούν τις κοινές κατηγορίες που προτείνονται από ΚΥΣΠΕ και το ΚΥΣΔΕ.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/236/122709/Β1/19-07-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επανακατατάσσουμε από το σχολικό έτος 2018-2019 τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ, και ΙΓ