Σελίδες

Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Εγκύκλιος για την ποσόστωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Αθήνα,  7  Απριλίου 2014

        
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326


ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                          106 74, Αθήνα
Τηλ.:   213.131-3394, -3378, -3373, -3212ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των
ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών – πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου». Ειδικότερα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4250/2014 ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

1.      Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων - Αιτιολογία [άρθρα 7 & 8 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 20 & 21 του ν. 4250/2014]:
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4250/2014,  εισάγονται ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων, τα οποία υπολογίζονται επί του συνόλου α) των υπαλλήλων και β) των Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης  που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση, ως εξής:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
% ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης
9-10  (ή από 9,1 - 10)
Έως και 25% των υπαλλήλων
7-8  (ή από 7,1 – 8,9)
Έως και 60% των υπαλλήλων
1-6 (ή από 1 - 6,9)
15% των υπαλλήλων

Β) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
% ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης
9-10 (ή από 9,1-10)
Έως και 70% των Προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου

              
               Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του Π.Δ. 318/1992 «Κάθε επί μέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τον αξιολογητή με ένα ακέραιο ή δεκαδικό με προσέγγιση δεκάτου βαθμού».
Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
Όπου κατά τη βαθμολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε, προσαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης κλίμακας βαθμολόγησης.
Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή γραφείου. Για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, ιδίως:
α. η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων,
β. οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής,
γ. η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.

2.      Έκδοση της απόφασης επιμερισμού-Αρμόδιο όργανο:
Η σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών εκδίδεται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους που έπεται του έτους αξιολόγησης κατά περίπτωση ως εξής:
α) Από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον υπάρχει
β) Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται στον φορέα οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο Διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα.
γ) ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου Υπουργού ή Υφυπουργού, όπου προβλέπεται, και όταν δεν υπάρχει, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, ο Γενικός/Ειδικός Γραμματέας ή το μονομελές όργανο Διοίκησης του φορέα, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν αντίστοιχα σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, στους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς, στα μονομελή όργανα Διοίκησης, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα και το μονομελές όργανο Διοίκησης.
Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, η υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα χορηγεί στο αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης όργανο κατάσταση με τους υπαλλήλους και τους Προϊσταμένους που υπηρέτησαν κατά το έτος αξιολόγησης στην αρμόδια  μονάδα (Γενική Διεύθυνση, πολιτικό γραφείο Υπουργού/Υφυπουργού/Γενικού Γραμματέα κλπ.), υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει αφενός να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 και αφετέρου ο αξιολογητής να προΐστατο  αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ασκούσε τα καθήκοντα νομίμως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την αναπλήρωση, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.
Εφόσον ο Αξιολογητής είναι Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, μονομελές όργανο διοίκησης ή πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, το προαναφερόμενο απαιτούμενο χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών ορίζεται στους τρεις (3) μήνες (άρθρο 18 του Π.Δ. 318/1992).
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι το προαναφερόμενο προαπαιτούμενο χρονικό διάστημα που πρέπει να έχει ο αξιολογητής με τον αξιολογούμενο, δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και για τον εισηγητή, ήτοι εφόσον δεν πληρούται το ανωτέρω χρονικό διάστημα για τον εισηγητή, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται από τον Αξιολογητή, χωρίς να απαιτείται εισήγηση.

Το αρμόδιο για την έκδοση απόφασης επιμερισμού όργανο αποστέλλει στους Αξιολογητές τη σχετική απόφαση πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η μη τήρηση των ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα και ελέγχεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου έκδοσης της σχετικής απόφασης.
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες και τα καθ΄ ύλην αρμόδια όργανα έκδοσης της απόφασης επιμερισμού ποσοστών παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα:
1ο παράδειγμα: Γενική Διεύθυνση Έτος 2013: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης:  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ Ή ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.318/1992
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2


Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2
1

ΤΜΗΜΑ Α΄
10

1
ΤΜΗΜΑ Β΄
8

1
ΤΜΗΜΑ Γ΄
8

1
ΤΜΗΜΑ Δ΄
8

1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
0
1

               ΤΜΗΜΑ Α΄
10

1
              ΤΜΗΜΑ Β΄
10

1
               ΤΜΗΜΑ Γ΄
10

1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
2

1
ΤΜΗΜΑ Α΄
15

1
ΤΜΗΜΑ Β΄
12

1
ΓΡΑΦΕΙΟ
13


ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
110
2
10

Με βάση την ανωτέρω καταγραφή του προσωπικού, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και τα στοιχεία των υπαλλήλων, τα ποσοστά 25%, 60% και 15% για τους εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους που υπηρετούν στην Γενική Διεύθυνση κατανέμονται ως εξής:


110 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α) 110 Χ 25%=27,5

Άρα 28* υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 9-10
β) 110  Χ  60% = 66
Άρα 66 υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 7-8
γ) 100  Χ  15% =16,5
Άρα 16** υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 1-6
*Δεδομένου ότι προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο.
**Στην προκειμένη περίπτωση το κλάσμα της μισής μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη δεδομένου ότι προσαυξήθηκε το ποσοστό του 25% των υπαλλήλων κατά έναν υπάλληλο.

Το αρμόδιο για την έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης, εν προκειμένω ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας ιδίως τα προαναφερόμενα κριτήρια και τον ανώτατο αριθμό των υπαλλήλων που δύναται να αξιολογηθεί με κάθε κλίμακα βαθμολογίας, θα εκδώσει την σχετική απόφαση, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.
Αντιστοίχως για τους Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης ανά επίπεδο θέσης ευθύνης το ποσοστό του 70% που δύναται να βαθμολογηθεί με τους βαθμούς 9-10 εξάγεται στο εν λόγω παράδειγμα ως εξής:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α) 2  Χ  70%=1,4

Άρα 1* Προϊστάμενος Διεύθυνσης δύναται να βαθμολογηθεί με βαθμό 9-10
Β. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
β) 10  Χ  70% = 7
Άρα 7 Προϊστάμενοι Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 9-10

*Δεδομένου ότι προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και κάτω δεν στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των Προϊσταμένων δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης. Ο υπόλοιπος αριθμός προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης, ήτοι το 30 %, αξιολογείται με την κλίμακα βαθμών 1-8.
Όσοι Προϊστάμενοι εντός του ίδιου έτους αξιολόγησης άσκησαν καθήκοντα τόσο ως Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου όσο και ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου, η αξιολόγησή τους θα γίνει κατά το έτος αυτό βάσει των καθηκόντων που άσκησαν στο ανώτερο επίπεδο θέσης ευθύνης.
2ο Παράδειγμα: Οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας σε Υπουργό και υπηρετούντες υπάλληλοι σε Γραφείο Υπουργού:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΣΕΑ
4
1

ΤΜΗΜΑ Α΄
10

1
ΤΜΗΜΑ Β΄
10

1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
10
1

ΤΜΗΜΑ Α΄
10

1
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
5

1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
10
1

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
59
3
4

Με βάση την ανωτέρω καταγραφή του προσωπικού, τα ποσοστά 25%, 60% και 15% για τους πενήντα εννέα (59) υπαλλήλους που υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό ή υπηρετούν στο Γραφείο του, κατανέμονται ως εξής:

59 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
α) 59 Χ 25%=14,75

Άρα 15* υπάλληλοι που υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό ή υπηρετούν στο γραφείο του δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 9-10
β) 59  Χ  60% = 35,4
Άρα 35** υπάλληλοι που υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό ή υπηρετούν στο γραφείο του δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 7-8
γ) 59  Χ  15% =8,85
Άρα 9* υπάλληλοι που υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό ή υπηρετούν στο γραφείο του δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 1-6
*Δεδομένου ότι προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο.
** Δεδομένου ότι προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και κάτω δεν στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο.

Αντιστοίχως για τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό το ποσοστό του 70% ανά επίπεδο θέσης ευθύνης που δύναται να βαθμολογηθεί με τους βαθμούς 9-10 εξάγεται στο εν λόγω παράδειγμα ως εξής:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α) 3*70%=2,1

Άρα 2* Προϊστάμενοι Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 9-10
Β. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
β) 4*70% = 2,8
Άρα 3** Προϊστάμενοι Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 9-10
*Δεδομένου ότι προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και κάτω δεν στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο.
**Δεδομένου ότι προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και άνω στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το αρμόδιο όργανο έκδοσης της σχετικής απόφασης είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στο παράδειγμα με τη Γενική Διεύθυνση (βλ. και συνημμένο υπόδειγμα της σχετικής απόφασης). 

3.      Μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου [παρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ. 318/1992, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4250/2014]
Με τις διατάξεις αυτές ενισχύεται ο θεσμός της αξιολόγησης καθώς σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης 6 και κάτω, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου. Τόσο στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης μέτρων βελτίωσης, ο αξιολογητής, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καλεί τον αξιολογούμενο για την αναλυτική παρουσίαση σε αυτόν των προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Μετά το πέρας της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου τίθενται στον οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης και οι υπογραφές του αξιολογούμενου και του αξιολογητή.

4.      Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις  αξιολόγησης [περ. γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4250/2014]
Με τις διατάξεις αυτές ενισχύεται ο ρόλος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων και εξασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, αλλά και ενισχύεται ο ρόλος της αξιολόγησης ως εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου. Ειδικότερα, η αρμόδια  υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού είναι υπεύθυνη:
α) ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των εντύπων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους και ακολούθως τη διαβίβαση ενυπογράφως της συμπληρωμένης Έκθεσης από τον αξιολογούμενο στον εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων και την παράδοσή τους ενυπογράφως στους αξιολογητές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθεσμιών,
β) ως προς την υλοποίηση των προτεινόμενων από τον αξιολογητή μέτρων βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου, κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατόν να υλοποιηθεί μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας Διοικητικού/ Προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο αξιολογητής προτείνει ως μέτρο βελτίωσης την επιμόρφωση/υπηρεσιακή εκπαίδευση του υπαλλήλου ή τη μετακίνηση του υπαλλήλου σε άλλη οργανική μονάδα προκειμένου να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η κατεχόμενη από τον υπάλληλο εξειδίκευση που διαθέτει, η αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υλοποιεί τα μέτρα αυτά, συνεκτιμώντας το συμφέρον τόσο της υπηρεσίας όσο και του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων βελτίωσης του αξιολογούμενου.
γ) ως προς την πληρότητα της παρατιθέμενης ειδικής αιτιολογίας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι με τις νέες πλέον ρυθμίσεις παράθεση ειδικής αιτιολογίας απαιτείται εφόσον ο αξιολογητής βαθμολογεί  ένα  ή περισσότερα  κριτήρια  αξιολόγησης  με βαθμό 9 έως 10 ή με βαθμό 1 έως 6. Η ειδική αιτιολογία γίνεται με παράθεση πραγματικών στοιχείων και γεγονότων και όχι αξιολογικών χαρακτηρισμών. Στις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 ορίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού καθίσταται υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος και μεταξύ άλλων ως προς το εάν στον οικείο χώρο της έκθεσης αξιολόγησης  για  την ειδική  αιτιολογία  αναγράφονται  συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα και όχι αξιολογικές κρίσεις ή χαρακτηρισμοί (παρ. 2β άρ.13 του Π.Δ. 318/1992).

5.      Εισηγητές- Αξιολογητές [άρθρο 14 του Π.Δ. 318/1992, όπως  αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4250/2014 ]
Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται πλέον ο θεσμός του ενός αξιολογητή, έναντι δύο που όριζαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, καθώς και ο θεσμός του εισηγητή. Ειδικότερα, την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υπερκείμενη οργανική μονάδα, ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό του χωρίς να απαιτείται εισήγηση.
Διευκρινίζεται ότι ο εισηγητής δεν βαθμολογεί τον αξιολογούμενο, αλλά η εισήγησή του δύναται να λαμβάνεται υπόψη από τον αξιολογητή, χωρίς ωστόσο η εισήγηση αυτή να δεσμεύει την κρίση του.
Επισημαίνεται ότι για τους αποσπασμένους υπαλλήλους, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992,  συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του πεδίου εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992, στις οποίες είναι αποσπασμένοι και συμπεριλαμβάνονται τόσο στην προαναφερόμενη κατάσταση υπαλλήλων που χορηγεί η αρμόδια  υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού στο αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης επιμερισμού όργανο όσο και στην απόφαση επιμερισμού των ποσοστών αξιολόγησης. Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 (π.χ. εκπαιδευτικοί), οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 και είναι βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή των οικείων οργανικών διατάξεων προϊστάμενοι στις υπηρεσίες αυτές, λογίζονται κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ως εισηγητές ή αξιολογητές, ανάλογα με το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχουν.  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα σχετικά με τον εισηγητή και τον αξιολογητή, ανάλογα με την οργανική μονάδα στην οποία είναι τοποθετημένος ο αξιολογούμενος:

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΎ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ, ΓΕΝΙΚΟ/ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΛΠ
-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΎ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογούμενου, εφόσον υπάρχει,  είτε από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης, προκειμένου για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται εισήγηση.
6.      Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης [άρθρο 18 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4250/2014 ]
Με τις διατάξεις αυτές τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλει να ενεργήσει η Διοίκηση αναφορικά με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι με τις νέες ρυθμίσεις οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε ετήσια βάση για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων, έναντι των προϊσχυουσών ρυθμίσεων που όριζαν ότι για τους υπαλλήλους ΥΕ συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης κάθε δύο έτη.
Οι προθεσμίες που τίθενται αναφορικά με την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης είναι οι κάτωθι:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ιανουάριος εκάστου έτους που έπεται του έτους αξιολόγησης
Έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών
Πρώτο 15ημερο Φεβρουαρίου
Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο
Έως τέλος Φεβρουαρίου
Σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή
Έως τέλος Μαρτίου
Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή
Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ενημερώνονται για την υποχρέωσή τους αυτή.
Μόνη εξαίρεση για τα ως άνω οριζόμενα αποτελεί:
α) η  περίπτωση προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής και ο οποίος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας. Στην περίπτωση αυτή οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση επιμερισμού των  ποσοστών εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο προ της λύσης της υπαλληλικής σχέσης των αξιολογητών και θα αφορά στις οργανικές μονάδες στις οποίες προΐστατο ο αξιολογητής. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται στην περίπτωση που λύθηκε η υπαλληλική σχέση του εισηγητή.
β) όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, οι οποίοι αφενός μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, και οι οποίοι μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης εντός δύο μηνών από την αποχώρησή τους, χρονικό διάστημα εντός του οποίου και εκδίδεται η σχετική απόφαση επιμερισμού ποσοστών.  
7. Γνωστοποίηση των εκθέσεων [άρθρο 21 του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4250/2014]
Η έκθεση αξιολόγησης, δεδομένου ότι αποτελεί εργαλείο για την υποκίνηση, υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του υπαλλήλου, γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο. Για το λόγο αυτό επισημαίνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού υποχρεούται να κοινοποιεί την τελευταία σελίδα της έκθεσης αξιολόγησης στον αξιολογούμενο, μετά τη συμπλήρωσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 318/1992.
            Πέραν της προαναφερόμενης υποχρέωσης της Διοίκησης, ο αξιολογούμενος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής  του,  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  προσωπικού, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.
           
8.      Ένσταση [άρθρα  19, 22 και 23  του Π.Δ. 318/1992, όπως  τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4250/2014]
Προκειμένου να ασκηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, ένσταση από τον αξιολογούμενο, η αρμόδια  υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει στον αξιολογούμενο  ή ο υπάλληλος να έχει λάβει γνώση του πλήρους εντύπου της έκθεσης αξιολόγησής του,  σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.   
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο, ο αξιολογούμενος δύναται να ασκήσει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας ή αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του Αξιολογητή, σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι 6 και κάτω.
Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια των επικαλούμενων από τον Αξιολογητή γεγονότων.
Η ένσταση κατατίθεται στην αρμόδια  υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος. Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται ή αποστέλλεται με τη φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού στον αξιολογητή, του οποίου η βαθμολόγηση αμφισβητείται από τον υπάλληλο και ο οποίος υποχρεούται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αντιγράφου της ένστασης να παραδώσει ή αποστείλει στην υπηρεσία ειδικό σημείωμα, στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σημείωμα μαζί με την ένσταση διαβιβάζονται στην υπηρεσία διοικητικού/ προσωπικού για την εισαγωγή τους στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν απαιτείται ειδικό σημείωμα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προϊσταμένου.
Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και δύναται είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει τη βαθμολογία της έκθεσης αξιολόγησης. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την εισαγωγή τους σε αυτή.
Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει δεκτή την ένσταση, σημειώνεται από την υπηρεσία η νέα βαθμολογία στον ειδικό χώρο του εντύπου με μνεία του σχετικού πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και αναγράφεται η βαθμολογία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην οικεία στήλη.

Επισημαίνεται ότι από το προαναφερόμενο δικαίωμα άσκησης ένστασης εξαιρούνται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων.
9.      Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης [άρθρο 24 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4250/2014 ]
Με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης σε κάθε υπουργείο, αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Συγκροτείται από τρεις Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα, εκ των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και, εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων. Τα Ν.Π.Δ.Δ., που δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της αρμόδιας υπηρεσίας Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των υπουργείων είναι αρμόδια και για τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες που υπάγονται σε αυτό. 
Έργο της Επιτροπής είναι α) η εξέταση των ενστάσεων, β) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρετικών, εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης του υπαλλήλου.
10.  Μεταβατικές Διατάξεις (άρθρο 32 του ν. 4250/2014)

α) Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013. Ειδικότερα, δεδομένου ότι ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε στις 26/3/2014, οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 28/4/2014
Έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
Έως 13/5/2014

Σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
Έως 28/5/2014
Σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή
Έως 30/6/2014
Σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή

Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του ν. 4250/2014, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014. Στις εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που επανασυντάσσονται συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν ήδη συνταχθεί από τον α΄ αξιολογητή, ως λογιζόταν με τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, προ της τροποποίησής του με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, ο οποίος λογίζεται με τις νέες πλέον διατάξεις ως εισηγητής, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι απαιτείται και υφίσταται ο β΄αξιολογητής κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 προ της τροποποίησής του, ήδη Αξιολογητής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014.
Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί και ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του ν.4250/2014, από τους αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 318/1992, εφόσον αυτός ήταν ο τελικός αξιολογητής, ως λογιζόταν με τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, προ της τροποποίησής του με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, και ο οποίος λογίζεται πλέον με τις νέες διατάξεις ως Αξιολογητής. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, οι υπάλληλοι, των οποίων το κύρος των εκθέσεων αξιολόγησης δεν θίγεται, δεν θα συμπεριληφθούν στη σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών.
Επί παραδείγματι: Προ της δημοσίευσης του ν. 4250/2014: α)έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου τοποθετημένου σε Τμήμα, ο οποίος όφειλε να αξιολογηθεί από τον Προϊστάμενο Τμήματος (α΄ αξιολογητής) και από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης (β΄ αξιολογητής) και η έκθεσή του έχει συνταχθεί από τον α΄ αξιολογητή λόγω του ότι αυτός απολύθηκε αυτοδικαίως στις 31.12.2013, ενώ ο β΄ αξιολογητής υπηρετεί ακόμα, η έκθεση του υπαλλήλου αυτού επανασυντάσσεται.  β)  έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου τοποθετημένου σε Διεύθυνση, ο οποίος όφειλε να αξιολογηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και μόνο (τελικός αξιολογητής ), έκθεσηη, η οποία έχει συνταχθεί από τον τελικό αξιολογητή λόγω του ότι αυτός απολύθηκε αυτοδικαίως στις 31.12.2013, το κύρος της έκθεσης αξιολόγησης αυτής δεν θίγεται και η έκθεσή του δεν επανασυντάσσεται ούτε συμπεριλαμβάνεται ο υπάλληλος αυτός στην κατάσταση και στην οικεία απόφαση επιμερισμού ποσοστών.β) Κατάργηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης:
Δεδομένου ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 4250/2014, ήτοι στις 26/5/2014, οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που συγκροτήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν.1943/1991 (Α’ 50) καταργούνται, οι εν λόγω Επιτροπές υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής οι Επιτροπές καταργούνται.

γ) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για την τυχόν θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Δεδομένων των αποκλειστικών προθεσμιών που τίθενται με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου να την κοινοποιήσουν σ’ όλους τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του φορέα καθώς και σε όλα τα ν.π.δ.δ. και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από  αυτούς.
Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να ενημερώσει τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, δεδομένου ότι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 1188/1981 (Α΄ 204)
Η παρούσα εγκύκλιος και τα αντίστοιχα έντυπα αξιολόγησης βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας  μας: www.ydmed.gov.gr  στη διαδρομή:  Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο Δυναμικό.
Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Συνημμένα:
1.      Υπόδειγμα απόφασης επιμερισμού ποσοστών
2.      Υπόδειγμα απόφασης σύστασης /συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1.       Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2.       Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3.       Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4.       Όλες τις Περιφέρειες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5.       Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
6.       Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου ΕσωτερικώνΚΟΙΝ.:
1.       Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών  Υπουργών και Υφυπουργών
2.       Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3.       Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4.       Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-          Γραφείο κου Υπουργού  
-          Γραφείο κας Υφυπουργού  
-          Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα
-          Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
-          Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Διευθύνσεων
-          ΔΗΕΣ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥπουργείουΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ……………………………………………


 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …………………………………………………
Αθήνα,  /   /2014

Αριθ. Πρωτ.:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στη Γενική Διεύθυνση…………………. του/της ………………………………(τίτλος φορέα) για το έτος ………….

Ο ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
………………………………………….

   Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. …… /2014 (ΦΕΚ …… Α΄) ,
2.      το αριθ. …………….. έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού περί στελέχωσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ………………. κατά το έτος ……..,
3.      το γεγονός ότι βάσει των προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης επί συνόλου ………………. (αριθμός) υπαλλήλων που είχαν τοποθετηθεί στη Γενική Διεύθυνση ……………………. κατά το έτος ……………. και υπηρέτησαν στη θέση αυτή για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον μηνών α) με τους βαθμούς 9 έως 10 δύνανται να αξιολογηθούν έως ……….. υπάλληλοι, β) με τους βαθμούς 7 έως 8 δύνανται να αξιολογηθούν έως ……….. υπάλληλοι και γ) με τους βαθμούς 1 έως 6 δύνανται να αξιολογηθούν τουλάχιστον ……….. υπάλληλοι
Αποφασίζουμε:

1) Από το σύνολο των …………… (….) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που βάσει των προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης δύνανται να αξιολογηθούν με τους βαθμούς 9 έως 10, με τους βαθμούς αυτής της κλίμακας θα αξιολογηθούν
α) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση …………
β) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση …………
γ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση …………
δ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα …………
ε) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα …………
στ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο …………

2) Από το σύνολο των …………… (….) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που βάσει των προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης δύνανται να αξιολογηθούν με τους βαθμούς 7 έως 8, με τους βαθμούς αυτής της κλίμακας θα αξιολογηθούν
α) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση …………
β) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση …………
γ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση …………
δ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα …………
ε) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα …………
στ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο …………

3) Από το σύνολο των …………… (….) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που βάσει των προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης δύνανται να αξιολογηθούν με τους βαθμούς 1 έως 6, με τους βαθμούς αυτής της κλίμακας θα αξιολογηθούν
α) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση …………
β) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση …………
γ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση …………
δ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα …………
ε) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα …………
στ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο …………
                                       Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης/Το αρμόδιο όργανο
                                                 (Υπογραφή)
Κοινοποίηση:
-Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης ……………………
- Προϊστάμενοι Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης ……………………
- Διεύθυνση Διοικητικού (για τήρηση των προθεσμιών)
                                                                                                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2)
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο ………..(ή τίτλος Φορέα)                     Ημερομηνία, ………………
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου …………… (ή τίτλος Φορέα)


Έχοντας υπόψη :
1.                     Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α ́ 98) και
γ) των οργανικών διατάξεων του Υπουργείου ………………(ή τίτλος Φορέα) (ΦΕΚ …………….)
2.                     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


  1. Συνιστάται στο Υπουργείο ……………………… (ή τίτλος Φορέα) Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, με έδρα ……………………….

  1. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του, ως εξής:
α. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ………, (αρμόδιας για θέματα προσωπικού) ή Διεύθυνσης (αν δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης) του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή επίσης Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα)
β. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα), ως μέλος, με αναπληρωτή επίσης Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα) και

γ. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα), ως μέλος, με αναπληρωτή επίσης Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα)

  1. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα) ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα) με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση Ορισμού Μελών.

  1. α) Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
i)  η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4250/2014 και
ii) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρετικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει.
           
β) Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου ……είναι αρμόδια και για την εξέταση των ενστάσεων και τον τελικό χαρακτηρισμό των επιδόσεων ως εξαιρετικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, και για τη Γενική Γραμματεία ……. του Υπουργείου ….. (εφόσον στο Υπουργείο υπάγονται Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες) ή των ν.π.δ.δ.  ………….. (εφόσον τα ν.π.δ.δ. αυτά δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο)

  1. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι  ………………… και λήγει την …………………………...

  1. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).

  1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

(ή το κατά περίπτωση

αρμόδιο όργανο)


                          (υπογραφή)
                          
                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου