Σελίδες

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Τί πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις των δυσπρόσιτων σχολείων
Συγκεκριμένα δυσπρόσιτα σχολεία, όπως είχε αποκαλύψει το news.gr, θα κληθούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί το διάστημα από 3 έως και 5 Σεπτεμβρίου. Η ρύθμιση για τα δυσπρόσιτα σχολεία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας. Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι ουδεμία δυνατότητα υφίσταται περί τροποποίησης των λοιπών πεδίων της αρχικής αίτησης του αναπληρωτή (π.χ. των περιοχών προτίμησης).

Πως αναμένεται να γίνει η κάλυψη των κενών
 
Προτού δοθούν κάποιες πληροφορίες να αναφέρουμε ότι θα γίνει προσπάθεια κάλυψης των κενών με τη γενική φάση πρόσληψης των αναπληρωτών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον για τα δυσπρόσιτα σχολεία τότε θα κληθούν εκπαιδευτικοί που τα έχουν δηλώσει με βάση τη σειρά τους στον πίνακα μέσα από τη συμπληρωματική εγκύκλιο.

1. Εάν δεν έχω καταθέσει αίτηση αναπληρωτή μπορώ να καταθέσω μόνο για δυσπρόσιτα;

Όχι αυτό δεν μπορεί να γίνει καθώς τονίζεται και στην εγκύκλιο ότι η αίτηση των δυσπρόσιτων είναι συμπληρωματική αυτής που κατατέθηκε με τις γενικές διατάξεις

2. Μπορώ να κάνω αλλαγές στην αίτηση αναπληρωτών που είχα καταθέσει;

Όχι καμιά αλλαγή δε μπορεί να γίνει.

3. Που κατατίθεται η αίτηση;

Η Αίτηση-Δήλωση προτίμησης απομακρυσμένων σχολικών μονάδων υποβάλλεται σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί συμπλήρωση της ήδη καταχωρισμένης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας αίτησης προτιμήσεων περιοχών πρόσληψης του υποψηφίου.

4. Πόσα σχολεία δηλώνονται;

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί

Για τους εκπ/κούς που απασχολούνται αποκλειστικά στην Α/θμια Εκπ/ση (κλάδοι ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων) δηλώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ωράριο από το σύνολο των σχολικών μονάδων που ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ και εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Εκπαιδευτικοί αποκλειστικά Β/θμιας (ΠΕ02,03,04 κλπ)

Για τους εκπ/κούς που απασχολούνται αποκλειστικά στην Β/θμια Εκπ/ση δηλώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο [έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ωράριο συν έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο] από το σύνολο των σχολικών μονάδων που ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης ΙΑ΄ και ΙΒ΄ και εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Εκπαιδευτικοί που εργάζονται και στις δυο βαθμίδες

Για τους εκπαιδευτικούς που δύναται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ήτοι για αυτούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΤΕ16, δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) έως και σαράντα πέντε (45) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο [έως
και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες πλήρους ωραρίου της Α/θμιας, συν έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες πλήρους ωραρίου της Β/θμιας συν έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες μειωμένου ωραρίου της Β/θμιας].

5. Τι θα λάβετε μετά την αίτηση

Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος παραλαμβάνει αντίγραφο της
μηχανογραφημένης αίτησής του – υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό –
 στο οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο των ήδη καταχωρισθέντων στοιχείων βάσει των αριθμ. 118102/Δ1/25-07-2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και 118232/Δ2/25-07-2014 (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) προηγούμενων εγκυκλίων και της παρούσας.

Περισσότερες πληροφορίες όπως και τα σχολεία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην εγκύκλιο.

Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου