Σελίδες

Σάββατο 7 Μαΐου 2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο κ. Υπουργός Παιδείας προχώρησε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα στην υπογραφή Υ.Α. που, με το πρόσχημα της μη κατηγοριοποίησης των σχολείων και της «παροχής ίσων ευκαιριών» σε όλους τους μαθητές, καταργεί τα 1337 σχολεία με ΕΑΕΠ και ορίζει το «Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο».
Οι πρώτες παρατηρήσεις – διαπιστώσεις μου είναι οι ακόλουθες:
·         Οι «ίσες ευκαιρίες» αποτελούν πρόσχημα, αφού παραμένουν τα 1/θέσια, 2/θεσια, 3/θεσια σχολεία καιαφού:
1.  Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται και φοιτούν οι μαθητές των οποίων και  οι  δύο  γονείς  είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους. Αντίθετα στις σχολικές μονάδες οι  οποίες  λειτουργούν ως 4/θέσιες και 5/θέσιες δεν ισχύει η προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσηςεργασίας.
2.  Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναμορφώνεται προσωρινά ως προς  τα  διδακτικά  αντικείμενα,  αξιοποιώντας  το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με  βάση  το  υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών  για  τις  οποίες  έχουν  τοποθετηθεί  στη  σχολική  μονάδα. Άρα θα υπάρξει διαφοροποίηση και στα «Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα ΔημοτικάΣχολεία».
3.  Μέχρι την  πλήρη  κάλυψη  των  κενών  σε   διδακτικό   προσωπικό για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, δύναται να  υπάρξει  πρόωρη αποχώρηση τωνμαθητών.
4.  Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος.
5.  Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της  Φυσικής  Αγωγής   δύναται   να   ανατεθεί   σε εκπαιδευτικούς του κλάδουΠΕ70.
 
·         Οι «ίσεςευκαιρίες» θα περιμέναμε να είναι βήματα προς τα μπροστά και όχι ισοπέδωση προς τα κάτω.
·         Το σχολείο επιστρέφει στο παρελθόν και σε προγράμματα που ίσχυαν πριν 15 τουλάχιστονχρόνια.
·         Οδηγούνται στην ανεργία τουλάχιστον 4.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συνάδελφοί μας.
·         Καταργείται η πρωινή ζώνη (7-8πμ) όπου οι εργαζόμενοι γονείς μπορούσαν να αφήσουν τα παιδιά τους ώστε να μπορούν να πάνε στην εργασία τους.
·         Αν και το υποχρεωτικό πρόγραμμα τελειώνει στις 13:15, οι ώρες του ολοήμερου Προγράμματος παραμένουν 2 και δεν γίνονται 3. Για να επιτευχθεί αυτό μεγαλώνουν λίγο και γίνονται 45λεπτες και η τελική αποχώρηση γίνεται 15΄ νωρίτερα (στις16:00).
·         Εξ αιτίας της μείωσης των ωρών αυξάνονται κατά τουλάχιστον 4.011 (1337x3) οι εκπαιδευτικοί που θα βρίσκονται σε αδυναμία να καλύπτουν το ωράριό τους σε μία σχολική μονάδα και θα αναγκάζονται να μετακινούνται σε γειτονικές (ΠΕ11, ΠΕ06,ΠΕ19).
·         Οποιοδήποτε σχέδιο για διαδικασίες μελλοντικής πιστοποίησης εντός του δημόσιου σχολείου της επάρκειας σε γνώση ξένων  γλωσσών,  πληροφορικής κλπ, δεν μπορεί να υφίσταται πια ή τουλάχιστον αδυνατίζει πάραπολύ.
Πιο συγκεκριμένα ισχύουν οι ακόλουθες διαφορές:
Α. Σύγκριση ΕΑΕΠ και Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
1.      Σε ένα 12/θέσιο σχολείο με ΕΑΕΠ μειώνονται οι ώρες Διδασκαλίας κατά 65 την εβδομάδα (5×12 = 60 ώρες από την περικοπή της 7ης ώρας και 5 ώρες από την κατάργηση της πρωινής ζώνης. ΣΥΝΟΛΟ: 65ώρες).
1.1.   Η μείωση των ωρών κατανέμεται στα διδακτικά αντικείμενα ωςεξής:
·         Θρησκευτικά: 1 ώρα (αντί για 2) στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ τάξη (συνολική μείωση 4ώρες).
·         Γλώσσα: 9 ώρες (αντί για 10) στην Α΄ και στη Β΄ τάξη (συνολική μείωση 4 ώρες).
·         Μελέτη Περιβάλλοντος: 2 ώρες (αντί για 3) στην Γ΄ και στη Δ΄ τάξη  (συνολική μείωση 4ώρες).
·         Ευέλικτη Ζώνη: 1 ώρα μείωση σε όλες τις τάξεις (3 αντί για 4 στην Α΄ και στη Β΄ τάξη, 2 αντί για 3 στην Γ΄ και στη Δ΄ τάξη, 0 αντί για 1 στην Ε΄ και στη ΣΤ΄ τάξη (συνολική μείωση 12 ώρες). Παρατηρούμε ότι η Ε.Ζ. καταργείται για  την Ε΄ και ΣΤ΄τάξη.
·         ΤΠΕ: 1 ώρα (αντί για 2) στην Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη (συνολική μείωση  8  ώρες).
·         Αγγλικά: 1 ώρα μείωση σε όλες τις τάξεις (1 αντί για 2 στην Α΄ και στη Β΄ τάξη, 3 αντί για 4 στην Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη (συνολική μείωση 12ώρες).
·         Φυσική Αγωγή: 1 ώρα μείωση στην Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη (3 αντί για 4 (συνολική μείωση 8ώρες).
·         Μουσική: 1 ώρα (αντί για 2) στην Α΄ και στη Β΄ τάξη (συνολική μείωση 4 ώρες).
·         Θεατρική Αγωγή: Καταργείται για την Ε΄ και την ΣΤ΄ τάξη (συνολική μείωση 4 ώρες).
2.      Η μείωση σε ώρες στο σύνολο των σχολείων με ΕΑΕΠ για το κανονικό πρόγραμμα συν την Πρωινή Ζώνη (που καταργήθηκε) ανέρχεται σε:
1337 x 65 = 86.905 ώρες την εβδομάδα.
3.      Κάθε τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος στα σχολεία με ΕΑΕΠ είχε, εκτός της ώρας σίτισης, δύο (2) διδακτικές ώρες. Το αυτό παραμένει και στα σχολεία Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Σχολείου. Επομένως εδώ δεν προκύπτει διαφοροποίησηωρών.

Β. Σύγκριση Κλασικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
1.      Στο Κλασικό 6/θεσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο οι ώρες διδασκαλίας του υποχρεωτικού προγράμματος μαζί με την Πρωινή Ζώνη ανά εβδομάδα έχουν ως εξής:
Α΄ τάξη : 25 ώρες, Β΄ τάξη : 25 ώρες, Γ΄ τάξη : 30 ώρες, Δ΄ τάξη : 30 ώρες, Ε΄ τάξη : 32 ώρες, ΣΤ΄ τάξη : 32 ώρες.
Πρωινή Ζώνη: 5 ώρες.
Σύνολο ωρών υποχρεωτικού προγράμματος και Πρωινής Ζώνης: 179 ώρες την εβδομάδα.
Στο Ενιαίου Τύπου 6/θεσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο οι ώρες διδασκαλίας που θα απαιτηθούν είναι: 6 x 30 = 180 ώρες την εβδομάδα.
Συμπερασματικά σε κάθε 6/θεσιο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
θα απαιτηθεί 1 ώρα επιπλέον την εβδομάδα.
2.      Η επιπλέον απαίτηση σε ώρες στο σύνολο των 2.500 περίπου 6/θέσιων σχολείων Κλασικού τύπου για τη μετατροπή τους σε Ενιαίου Τύπου είναι συνολικά: 2.500 x 1 = 2.500 ώρες τηνεβδομάδα.
3.      Ένα τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος σε 6/θέσιο σχολείο Κλασικού τύπου, που θα περιλαμβάνει ασφαλώς και την Α΄ και Β΄ τάξη, απαιτεί σε διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα: 4 x 5 = 20 ώρες. Επίσης άλλες 5 ώρες η σίτιση. Σύνολο 25 ώρες τηνεβδομάδα.
Ένα τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος σε 6/θέσιο σχολείο Ενιαίου τύπου, όποιων τάξεων και αν είναι, απαιτεί σε διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα: 2 x 5 = 10 ώρες. Σίτιση: 5 ώρες. Σύνολο ωρών 15 ώρες την εβδομάδα.
Άρα με τη μετατροπή ενός σχολείου από κλασικό σε Ενιαίου Τύπου, με  1 τμήμα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, έχουμε μείωση διδακτικών ωρών κατά 10 ώρες την εβδομάδα.
4.      Ημείωσησεώρεςστοσύνολοτων25006/θεσιωνσχολείωνΕνιαίουΤύπου
ανέρχεται σε: 2500 x 10 = 25.000 ώρες την εβδομάδα.
Συμπερασματικά
·         Η μετατροπή των σχολείων με λειτουργικότητα από  4/θέσια  και  άνω (Κλασικών Ολοήμερων και ΕΑΕΠ) σε Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα  Δημοτικά  Σχολεία  δημιουργεί συνολική μείωση διδακτικών ωρών ανάεβδομάδα:
86.905 – 2.500 + 25.000 = 109.405 διδακτικές ώρες.
·         Αν θεωρήσουμε μέσω διδακτικό ωράριο για κάθε εκπαιδευτικό 22 ώρες την εβδομάδα έχουμε:   109.405 : 22 = 4.972 εκπαιδευτικοί στηνανεργία.

Σημειώσεις – επιπλέον παρατηρήσεις – ερωτήματα (προς συζήτηση)
1.       Κάθε επιπλέον τμήμα κλασικού Ολοήμερου που υπήρχε, σχεδόν όλα είχαν τουλάχιστον δύο τμήματα, ακόμα και αν αντικατασταθεί με νέο τμήμα Ολοήμερου, αυξάνει τη μείωση των διδακτικών ωρών κατά 5 ώρες τηνεβδομάδα.
Δηλαδή συνολικά :  2.500 x 5 = 10.000 διδακτικές ώρες .
Αυτό σημαίνει : 10.000 : 22 = 454 εκπαιδευτικοί ακόμα στην ανεργία.
2.       Επειδή υπάρχει ένας απροσδιόριστος αριθμός σχολείων μεταξύ των 6/θέσιων και 12/θέσιων που θα απαιτήσουν κάποιες διδακτικές ώρες περισσότερες (ανάλογα με τις επιπλέον τάξεις που λειτουργούν) μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι παραπάνω 454 εκπαιδευτικοί μπορεί να απορροφηθούν για αυτό τολόγο.
3.       Δεδομένου ότι φημολογείται πως τα σχολεία θα λειτουργήσουν με ένα (1) τμήμα στο Ολοήμερο (προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε βοηθάει και η απαίτηση δήλωσης εργασίας) τότε η μείωση των διδακτικών ωρών αυξάνει με άλματα και μπορεί να δώσει μια συνολική μείωση ωρών κοντά στις 37500 ώρες , δηλαδή 1.704 εκπαιδευτικοί  ακόμα στην ανεργία. (Ας σκεφθούμε ότι κατά μέσω όρο υπήρχαν δύο τμήματα στα Κλασικά Ολοήμερα Σχολεία τότε αν το ένα κοπεί: 2500 x 15 = 37500 δ. ώρες τη βδομάδα).
4.       Επειδή όμως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι νούμερα να τα μοιράζουμε όπως θέλουμε,  αλλά είναι πρόσωπα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι και πάλι θα χρειαστούν κάποιοι παραπάνω, γι’ αυτό το λόγο το απογοητευτικό νούμερο της μείωσης κατά 5000 έως 6000 εκπαιδευτικών το κατεβάζουμε και λέμε ότι τουλάχιστον 4000 εκπαιδευτικοί θα οδηγηθούν στηνανεργία.
5.       Βεβαίως άλλα ερωτήματα επί των κριτηρίων με τα οποία έγινε η επιλογή των διδακτικών αντικείμενων που μειώθηκαν είναι μάλλον ανώφελο να γίνουν, γιατί απλά από όσο γνωρίζω δεν έγιναν βάση κάποιας επιστημονικής μελέτης. Γιαπαράδειγμα:
5.1.    Γιατί μειώνεται η Μουσική και όχι ταΕικαστικά;
5.2.    Γιατί καταργείται η Θεατρική Αγωγή από την Ε΄ και την Στ΄ και όχι από την Α΄ και τη Β΄;
5.3.    Γιατί καταργείται η Ευέλικτη Ζώνη από την Ε΄ και την Στ΄ που τα παιδιά είναι πιο έτοιμα να μάθουν να συνεργάζονται και να δημιουργούν ερευνητικέςεργασίες;
6.       Τέλος ακόμα και αν ισχύσει πρέπει να γίνουν κάποιες εύκολες αλλά απαραίτητες βελτιώσεις. Για παράδειγμα η επιλογή Γαλλογερμανικών δεν πρέπει να γίνεται με την πλειοψηφία του Τμήματος, αλλά με την απαίτηση να δημιουργούνται μόνο δύο τμήματα (1 Γαλλικά και 1 Γερμανικά) και όχιπερισσότερα.
7.      … και βέβαια εφέτος αυτά! Του χρόνου, με μηδέν διορισμούς πάλι, τι έρχεται;;; Τα 30αρια τμήματα;;;


Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ντίνος Βρυώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου