Σελίδες

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Επιμορφωτικά Προγράμματα Σχολικών Συμβούλων Ειδικής και Γενικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων & Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Διαβάστε περισσότερα: Επιμορφωτικά Προγράμματα Σχολικών Συμβούλων Ειδικής και Γενικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων & Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

«Εγκύκλιος υλοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής και Γενικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων & Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό MIS 440994 , 440995και 453706 KAI κωδικό ΣAE 2013ΣΕ24580010, 2013ΣΕ24580011 και 2013ΣΕ24580035»
 

 Το Ινστιτούτο Eκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό MIS 440994 , 440995και 453706 KAI κωδικό ΣAE 2013ΣΕ24580010, 2013ΣΕ24580011 και 2013ΣΕ24580035» και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Επιμόρφωση Πολλαπλασιαστών (Σύμβουλοι Ειδικής και Γενικής Αγωγής Διαφόρων Ειδικοτήτων) και Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Ψηφιοποίηση Εργαλείων», προβλέπεται να υλοποιήσει τις εξής Δράσεις:
 
 την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων (σεμιναρίων) για σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών συμβούλων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων (σεμιναρίων) για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής. την ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής που έχουν αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. σε έξι κατηγορίες αναπηρίας, οι οποίες έχουν συνδεθεί παραδοσιακά με την κλινική εξατομικευμένη προσέγγιση και ειδικότερα στις εξής:
   α) τύφλωση και σοβαρά προβλήματα όρασης,
   β) κώφωση,
   γ) νοητική αναπηρία,
   δ) κινητικές αναπηρίες,
   ε)αυτισμός και
   στ) πολλαπλές αναπηρίες, τη δημιουργία φακέλου (portfolio) των μαθητών
  
Η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί σε πέντε φάσεις:
 
 Η 1η φάση Επιμόρφωσης, που αφορούσε στην επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων,: πραγματοποιήθηκε στις 14-15 / 05 /2013, σε διάστημα δύο (2) ημερών και επί συνόλου 12 ωρών και σε θέματα που αφορούσαν: Θέματα Νέων Τεχνολογιών & Ειδικής Αγωγής (Υλικό από το Ψηφιακό Σχολείο, Προσβάσιμο και Επεξεργάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, Προσβάσιμα λογισμικά Ειδικής Αγωγής, Ειδικά λογισμικά, Προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται από το ΙΕΠ) Ανάπτυξη οδηγού Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής Δημιουργία φακέλου (portfolio) των μαθητών Το πλαίσιο της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Επιμορφωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, με στόχο την ύπαρξη μίας κοινής αφετηρίας δεδομένων έτσι ώστε στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής.
 
 Η 2η φάση Επιμόρφωσης, που αφορούσε στην επιμόρφωση 1600 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής από τους Σχολικούς Συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής, πραγματοποιήθηκε από 17 Μαΐου έως 10 Ιουνίου, σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες, σε οργανωμένα εργαστήρια πληροφορικής, όπου αυτό ήταν δυνατόν.. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκειμένου να ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα επιμορφωτικά Προγράμματα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/27-1-2014 Πράξη του Δ.Σ., Προγραμματίζει, την υλοποίηση των επόμενων φάσεων της επιμόρφωσης ως εξής:
 
 Την 3η φάση Επιμόρφωσης, των Σχολικών Συμβούλων ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17/02/2014, στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του Υπουργείου Παιδείας και θα έχει διάρκειας μίας (1) ημέρας (6 συνολικά ωρών). Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στον Οδηγό Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής, στο φάκελο Εργασιών του Μαθητή (portfolio) ως εργαλειακό βοήθημα οργάνωσης, παρακολούθησης και αναστοχασμού της διεργασίας διδασκαλίας –μάθησης, καθώς και στην καταγραφή συμπερασμάτων από την 1η φάση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.

 Την 4η φάση Επιμόρφωσης, των 2850 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας από τους Σχολικούς Συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο το χρονικό διάστημα από 20 -2-2014 μέχρι 11-04-2014 , σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες και σε οργανωμένα εργαστήρια πληροφορικής όπου αυτό είναι δυνατόν ( τμήματα των 20 ατόμων περίπου). .
  
 Την 5η φάση Επιμόρφωσης, των Σχολικών Συμβούλων ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 20-30 Ιουνίου 2014, δηλαδή με τη λήξη του σχολικού έτους (2013-2014).
   
Το αντικείμενο της επιμόρφωσης θα έχει ως στόχο την ανατροφοδότηση για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων, τα οποία θα προβλέπονται και στην αξιολόγηση της Πράξης.
   
Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να διευκολύνουν τόσο τους Σχολικούς Σύμβουλους, όσο και τους εκπαιδευτικούς, που εμπλέκονται στα ανωτέρω προγράμματα επιμόρφωσης κατά τις ημέρες της διεξαγωγής τους.
 Εσωτ. Διανομή 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 4. Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε.& ΔΕ 5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής 5. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης 7.Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε 8. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. 9. ΕΥΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου