Σελίδες

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Δείτε τον τρόπο και τα κριτήρια Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Με επιθεωρήσεις στις αίθουσας διδασκαλίας έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση για το σύνολο των δασκάλων και καθηγητών.
Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας βρίσκεται στο τελικό στάδιο εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες για την κρίση των εκπαιδευτικών, τα βασικά κριτήρια και οι συντελεστές που θα ισχύσουν ανά περίπτωση.

Για την αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών θα συνυπολογιστούν πέντε βασικά κριτήρια, τα οποία έχουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας.
Η αξιολόγηση θα διενεργείται τουλάχιστον ανά τριετία και θα διαρκεί περίπου δύο μήνες. Επιθεωρητές θα μπαίνουν στις τάξεις, προκειμένου να παρακολουθούν την παράδοση του κάθε μαθήματος, ενώ δάσκαλοι και καθηγητές θα επιβραβεύονται, όταν αποδεικνύεται η σωστή προετοιμασία των μαθητών αλλά και η υπηρεσιακή τους συνέπεια.
Οι αξιολογητές θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς αρχικά για τη διαδικασία της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα παρακολουθούν τουλάχιστον 2 ώρες διδασκαλίας σε όποια μαθήματα ή τάξη επιλέξουν από κοινού με τον δάσκαλο ή τον καθηγητή.
Εκπαιδευτικό έργο
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού, ενώ οι αξιολογούμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογητή.
Από τον προγραμματισμό του υπουργείου αξιολογούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2014 έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή από τον βαθμό που κατέχουν στον επόμενο.
Επισημαίνεται ότι θα ισχύσουν πέντε βασικά κριτήρια με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, τα οποία θα προσμετρηθούν στον τελικό βαθμό που θα προκύψει. Όσοι εκπαιδευτικοί μάλιστα χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια, θα κρίνονται συνολικά ελλιπείς ανεξαρτήτως συνολικής βαθμολογίας.
Δάσκαλοι και καθηγητές αξιολογούνται για την εκπαιδευτική τους ικανότητα από τους σχολικούς συμβούλους, στην υπηρεσιακή περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες, ενώ αν υπηρετούν σε περισσότερες από μία μονάδες αξιολογούνται από τους σχολικούς συμβούλους της περιφέρειας, όπου υπηρετούν περισσότερες ώρες.
Πάντως, οι εκπαιδευτικοί που θα αξιολογηθούν θα έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και οι ίδιοι τους προϊσταμένους αξιολόγησης.
Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί θα ελέγχονται για τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές τους, για το παιδαγωγικό κλίμα που θα δημιουργούν μέσα στις σχολικές τάξεις, την προετοιμασία των μαθητών για το μάθημα και τα εκπαιδευτικά μέσα που θα χρησιμοποιούν.
Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η υπηρεσιακή τους συνέπεια και η επάρκεια στις τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις αλλά και η επαφή τους με τους γονείς.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Πότε θα θεωρούνται επαρκείς
Στο ΠΔ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών περιγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες δάσκαλοι και καθηγητές θα χαρακτηρίζονται επαρκείς, ελλιπείς, πολύ καλοί ή εξαιρετικοί.
Εξαιρετικός θα κρίνεται ένας εκπαιδευτικός εάν κατά τον προγραμματισμό ευρύτερης ενότητας μαθημάτων, λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές νόρμες της ηλικίας των μαθητών, τα γνωστικά κενά στην ύλη μαθημάτων προηγούμενων ετών, τις εννοιολογικές προϋποθέσεις κάθε θέματος και τις δυσκολίες της ηλικίας για την κατανόηση θεμάτων της διδακτέας ύλης και έτσι προετοιμάζεται ανάλογα και, επιπλέον, σχεδιάζει και αναθέτει, σύμφωνα με τα διαπιστωμένα χαρακτηριστικά των μαθητών, ομαδικές εργασίες, όπου το κρίνει σκόπιμο και εφικτό.
Επίσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες των μαθητών καθώς και την κοινωνικο-πολιτισμική σύνθεση και τις μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών της τάξης του.
Πολύ καλός θα κρίνεται ο εκπαιδευτικός που θα δημιουργεί στη σχολική αίθουσα συνθήκες αποδοχής, στήριξης και ενθάρρυνσης για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, ιδίως για τους προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους έχοντες μειωμένη αυτοεκτίμηση.
Απλά επαρκής θα χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που διαμορφώνει, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, κατάλληλα τον χώρο, ώστε να είναι ασφαλής και παιδαγωγικά λειτουργικός (π.χ. γωνιές ενδιαφέροντος, πίνακας ανάρτησης μαθητικών εργασιών) και παράλληλα αξιοποιεί λειτουργικά τον διδακτικό χρόνο χωρίς απώλειες.
Επίσης θα προσμετρηθεί θετικά εάν αναπτύσσει σχέσεις σεβασμού μεταξύ του ίδιου και των μαθητών, αμοιβαίας αποδοχής και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών που προσδίδουν συνεκτικότητα στην τάξη.
Τέλος, στη χαμηλότερη κλίμακα «ελλιπείς» θα βρίσκονται όσοι εκπαιδευτικοί -σύμφωνα με το πόρισμα της αξιολόγησης- δεν έχουν καλές σχέσεις με τους μαθητές τους, εφόσον μεταξύ αυτού και των μαθητών υπάρχει ουδέτερο έως και ψυχρό κλίμα και αρκετοί μαθητές βιώνουν με αρνητικό τρόπο και έχουν αρνητικές στάσεις προς τη σχολική ζωή της τάξης.
Αν διαπιστωθεί ότι η προετοιμασία του περιεχομένου της διδασκαλίας είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλμένη στο μεγαλύτερο μέρος της, τότε θα κρίνεται αρνητικά. Με τον ίδιο τρόπο θα χαρακτηρίζεται εφόσον παραμελεί τον χώρο και την παιδαγωγική λειτουργικότητα της τάξης, δεν φροντίζει για θέσπιση κανόνων, δεν μεριμνά για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και δεν αντιμετωπίζει ανάρμοστες μορφές συμπεριφοράς των μαθητών με παιδαγωγικό τρόπο.
Τετράβαθμη κλίμακα
Η κατάταξη των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών θα γίνεται σε μια τετράβαθμη κλίμακα. Ειδικότερα, ελλιπείς θα κρίνονται όσοι συγκεντρώνουν από 0 – 30 βαθμούς, επαρκείς από 31 – 60 βαθμούς, πολύ καλοί όσοι έχουν μεταξύ 61 – 80 βαθμούς και στην ανώτερη κλίμακα (εξαιρετικοί) όσοι έχουν από 81-100 βαθμούς.
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των κριτηρίων κάθε κατηγορίας αποτελεί τη βαθμολογία της οικείας κατηγορίας κριτηρίων, από την οποία προκύπτει ο αντίστοιχος γενικός ποιοτικός χαρακτηρισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Όσον αφορά τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας, θα γίνεται ως εξής: Πολλαπλασιάζεται η βαθμολογία κάθε κατηγορίας με τον συντελεστή βαρύτητας αυτής. Προστίθενται τα γινόμενα που προκύπτουν.
Διαιρούμε το άθροισμα των γινομένων με τον αριθμό 5, που είναι το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας.
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κατηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθμολογίας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που σύμφωνα με την τελική τους βαθμολογία χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων.
Κατά τα λοιπά, σημειώνεται ότι το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται στο σύνολό του καθώς και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία κριτηρίων και κάθε επιμέρους κριτήριο. Δεδομένου ότι ένας ποιοτικός χαρακτηρισμός καλύπτει φάσμα περιπτώσεων, ο αξιολογητής, μετά την κατάταξη του αξιολογούμενου σε κάποια από τις τέσσερις βαθμίδες της ποιοτικής κλίμακας, προβαίνει στην ακριβή τοποθέτησή του εντός του φάσματος με τη χρήση αριθμητικού βαθμολογικού δείκτη από 100βαθμη κλίμακα.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Πέντε βασικά κριτήρια, τα οποία έχουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, θα συνυπολογιστούν για την αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών. Το παιδαγωγικό κλίμα στις σχολικές αίθουσες, ο προγραμματισμός και η προετοιμασία της διδασκαλίας, οι διδακτικές ενέργειες και τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός θα προσμετρήσουν στον τελικό βαθμό που θα λάβουν.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Εκπαιδευτικό περιβάλλον (συντελεστής βαρύτητας 0,75): Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη. Οργάνωση της σχολικής τάξης.
2. Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας (συντελεστής βαρύτητας 0,50): Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας.
3. Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών (συντελεστής βαρύτητας 1,25): Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία. Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.
4. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (συντελεστής βαρύτητας 1,50): Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της. Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.
5. Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη (συντελεστής βαρύτητας 1): Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. Επαγγελματική ανάπτυξη.
Πηγή: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου