Σελίδες

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Είναι άραγε το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων νόμιμα συγκροτημένο;


Στο πενταμελές συμβούλιο εκτός από τα δυο αιρετά μέλη, η υπόλοιπη σύνθεση δεν ικανοποιεί την απαίτηση για ποσόστωση εκπροσώπησης όσων αφορά τα δυο φύλα , δεδομένου ότι συγκροτείται μόνο από εκπροσώπους του ανδρικού φύλου, στα τακτικά μέλη. Η διαδικασία προβλέπεται στο έγγραφο του υπουργείου που παραθέτουμε πρώτο.
Όπως καταλαβαίνουμε εγείρονται ζητήματα, τόσο για τη νομιμοποίηση λειτουργίας του συμβουλίου, όσο και για την εγκυρότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την συγκρότησή του. 
Εστιάζουμε προς στιγμήν στη νομική διάσταση του ζητήματος χωρίς να αναλύουμε την ιδεολογική και ηθική.
Επίσης αναμένεται απάντηση, σχετικά με το ζήτημα, από το υπουργείο.
Παραθέτουμε τους νόμους και εγκυκλίους που διέπουν την Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Συγκρότηση των Ανωτέρων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…..

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ελευθερία Νάτσια

Φ. 350/106/188061/Ε3/20-11-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ:7Ζ4Ο4653ΠΣ-ΩΨΩ) με θέμα:«Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Συγκρότηση των Ανωτέρων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Τηλ: 210-3442952, 210-3442353
210-3442125, 210-3442333
Fax: 210-3442266
e-mail: dppe@minedu.gov.gr
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Μαρούσι, 20 - 11- 2015
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.350/106/188061/Ε3
ΠΡΟΣ: Τους Περιφερειακούς
Διευθυντές Εκπαίδευσης
της χώρας
Θέμα: « Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »
Α. Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με τη δημοσίευση του άρθρου 42 παρ. 4 και 5 του ν.4342/2015 ( Α΄143 ) έληξε η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.,) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), εκτός των αιρετών μελών, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότησή τους, με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ανωτέρω νόμου.
Για τον σκοπό αυτό και όσον αφορά στους αναπληρωτές των προέδρων των εν λόγω συμβουλίων, καθώς και στα μέλη των παρ. 2β και 3β της ανωτέρω διάταξης θα πρέπει να απευθύνετε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις των παρ 2 και 3 του ανωτέρω άρθρου και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των προαναφερομένων συμβουλίων, να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών που θα προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη σύνθεση των συμβουλίων έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εκτός όσων έχουν ορισθεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω συμβουλίων όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν.4327/2015 ( Α΄50 ).
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωσή τους, τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (άρθρο 42 παρ. 2 και 3 του ν.4342/2015 ( Α΄143 ),και την άμεση αποστολή τους στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση. Επισημαίνουμε ότι: α) Ως πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχεία β΄ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ανωτέρω νόμου τακτικά μέλη και β) Σε περίπτωση που η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή, χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.
Β. Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με τη δημοσίευση του άρθρου 42 παρ. 4 και 5 του ν.4342/2015 ( Α΄143 ) έληξε η θητεία των μελών των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), εκτός των αιρετών μελών, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας τις προτάσεις σας για τη συγκρότηση των εν λόγω συμβουλίων με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 10 παρ. 1 και 2 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ Α 1), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ Α΄189),
Γ. Θητεία
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. Φ. 361.22/104/181441/Ε3/11-11-2015 ( Β΄ 2463 ) Υπουργικής Απόφασης, η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων των συμβουλίων κατά την παρούσα συγκρότηση αρχίζει με τη συγκρότησή τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Δ. Ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( Α΄196 ) , σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1).Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Σύμφωνα με την αριθμ. 259/2004 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. το ποσοστό του 1/3 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 θα υπολογιστεί τόσο επί του συνόλου του αριθμού των τακτικών μελών των Συμβουλίων όσο και επί του συνόλου του αριθμού των αναπληρωματικών μελών αυτών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: κατά τη συγκρότηση των Συμβουλίων τηρούνται κατά προτεραιότητα οι νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό μελών και στη συνέχεια, εφόσον είναι δυνατό, τηρείται η ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή
Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης
Α/θμιαςΓνωμοδότηση 259/2004 του Ν.Σ.Κ.
www.nsk.gr/.../anazitisi-gnomodoteseon?...
... μελών του Συμβουλίου ή όχι. Επί του ως άνω ερωτήματος το Ε' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του. Κράτους γνωμοδότησε οµοφώνως ως ακολούθως : ...


Άρθρο 21 του Ν.1566/85(ΦΕΚ167/ τ.Α´) με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 21
Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
1. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού
προσωπικού συνιστώνται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμε-
ρίσματα και χωριστά για κάθε βαθμίδα περιφερειακά υπη-
ρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και στην κεντρική υπη-
ρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ένα ή περισσότερα κεντρικά υπηρεσιακά και πειθαρχικά
συμβούλια για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης.
2. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού
προσωπικού της εκπαίδευσης συνιστώνται στην κεντρική
υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των ένα ή περισσότερα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβού-
λια.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μή-
νες από την ισχύ αυτού του νόμου με πρόταση των Υπουρ-
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της
Κυβέρνησης, καθορίζονται o αριθμός, η έδρα και η συγκρό-
τηση των συμβουλίων των προηγούμενων παραγράφων, η
θητεία των μελών τους, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και
λειτουργία τους και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με το ίδιο
προεδρικό διάταγμα:
α) Μπορεί να συσταθούν και περιφερειακά υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια για το διοικητικό προσωπικό ή
να ανατεθεί η κρίση θεμάτων της υπηρεσιακής του κα-
τάστασης στα περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχι-
κά συμβούλια του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στη
δεύτερη περίπτωση μετέχουν στα περιφερειακά συμ-
βούλια αιρετοί εκπρόσωποι των διοικητικών υπαλλή-
λων αντί των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.
β) Μπορεί να ανατεθούν στα κεντρικά και περιφερειακά
συμβούλια αρμοδιότητες για θέματα ιδιωτικής εκπαί-
δευσης, φροντιστηρίων και εργαστηρίων ελεύθερων
σπουδών και του προσωπικού τους. Στις περιπτώσεις
που τα συμβούλια ασκούν τις αρμοδιότητες του εδαφί-
Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 23-6-2013
Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) – Σελ. 32
ου αυτού μετέχουν εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαι-
δευτικών ή των ιδιοκτητών κατά περίπτωση.
4. Σε όλα τα συμβούλια που συγκροτούνται σύμφωνα με το
άρθρο αυτό μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των αντίστοιχων
συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών και διοικητι-
κών υπαλλήλων κατά περίπτωση. Η διαδικασία εκλογής των
εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους ορίζεται με το
προεδρικό διάταγμα u964 της παρ. 3. Στους εκλεγόμενους αιρε-
τούς εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους απονέμεται,
με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των, για το χρόνο της θητείας τους, ο βαθμός που κατέχει το
πρώτο μετά τον πρόεδρο τακτικό μέλος του συμβουλίου χω-
ρίς τις αντίστοιχες αποδοχές του μέλους αυτού. Κατ' εξαίρε-
ση στους αιρετούς εκπροσώπους των κεντρικών συμβουλίων
καταβάλλονται οι αποδοχές αυτές.
5. Έως την εκλογή, καθώς και σε περίπτωση αδυναμίας ή κα-
θυστέρησης εκλογής αιρετών εκπροσώπων, τα συμβούλια
συγκροτούνται με τη συμμετοχή εκπροσώπων που ορίζονται
από τις οικείες συνδικαλιστικές ενώσεις. Αν δεν υποδει-
χθούν εκπρόσωποι, τα συμβούλια συγκροτούνται και λει-
τουργούν και χωρίς τη συμμετοχή τους.

Παραγρ. 2, 3 & 4 του άρθρου 42 του Ν. 4342 /2015(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015).
2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π. Υ.Σ.Δ. Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.,) των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).
Τα ανωτέρω Συμβούλια συγκροτούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και των παραγράφων 2, 3 και 7 του άρθρου αυτού.

Παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄)

13. Στα υπηρεσιακά συμβούλια που αναφέρονται στο
παρόν, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκ−
παίδευσης, συμμετέχουν επιπλέον: α) στην περίπτωση
των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ένας σχολικός σύμβουλος και
ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκ−
παιδευτική υπηρεσία και β) στην περίπτωση των ΚΥΣΠΕ
και ΚΥΣΔΕ δύο σχολικοί σύμβουλοι. Τα μέλη της πε−
ρίπτωσης α’ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερεια−
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα μέλη της περίπτωσης
β’ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος
για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν
συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της
διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των
αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωμα−
τικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανω−
τέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου
συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (Α ́1). Στην
περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής
προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει
κώλυμα προεδρεύει ο σχολικός σύμβουλος.»


Άρθρο 6 του Ν.2839/2000
1. α) Σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1 /3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1).
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
β) Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1 /3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1).
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα διοικητικά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα διοίκησης που συγκροτούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2. Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας που αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, β) δύο εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.) και δ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). Οι εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και τα μέλη που υποδεικνύονται από την Ε.Ν.Α.Ε. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ορίζονται με τους αναπληρωτές τους για διετή θητεία. Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
3. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση και κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τομείς. Διοργανώνει εκδηλώσεις, ελεύθερες συζητήσεις, συνέδρια και επιμορφωτικά προγράμματα, με στόχο την ισότητα των δύο φύλων στην Περιφέρεια. Καταγράφει σε περιφερειακό επίπεδο τις δομές και τους φορείς που προωθούν θέματα Ισότητας των δύο φύλων και προωθεί τη διασύνδεση και το συντονισμό των Ο.Τ.Α., των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας σε θέματα Ισότητας των δύο φύλων. Εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας την ένταξη έργων στις Σ.Α.Ε.Π. με αντικείμενο την κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα, καθώς και την ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών της Περιφέρειας σε θέματα που αφορούν την Ισότητα των δύο φύλων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας, μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου και να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των παραγράφων 2 έως και 4 του παρόντος άρθρου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών.

Ελευθερία Νάτσια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου