Σελίδες

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

ΜεταθέσειςΦέτος μετά από μερικά χρόνια αποκαταστάθηκε χρονικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για
μετάθεση εντός και εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε. από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους και οι δηλώσεις τοποθέτησης εντός νομού όσων βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες, που θα σας βοηθήσουν στην
υποβολή της αίτησής σας:

    Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα (3.11.2014) μέχρι τις 30.11.2014
 στις Διευθύνσεις Π.Ε. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ισχύει για όλες
τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες ισχύει
 η προθεσμία των 15 από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (άρθρο10 Π.Δ
50/1996). Το ίδιο διάστημα (3-30.11.2014) υποβάλλεται και η δήλωση για
οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων
σχολείων, από όσους συναδέλφους βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.
(υπεράριθμοι, νεοδιόριστοι, μεταταγμένοι, από λήξη απόσπασης σε ελληνικά
 σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο). Επισημαίνεται ότι
φέτος θα υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης και οι
μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, ενόψει της σύστασης οργανικών
θέσεων του κλάδου τους. Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.

    Σχετικά με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
διευκρινίζονται τα εξής:

    Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το
χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια
μετάθεσης δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη για
νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Αν τα
δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που
αφορούν την αρμόδια για την έκδοση τους διοικητική αρχή, αρκεί η
εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του
λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών
οφείλει να προσκομίσει, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη
συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας
διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του
 Ν.2690/99 ΦΕΚ 45Α).

    Σας υπενθυμίζω ότι ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
δικαιολογητικών από την υπηρεσία και όπου αυτή προβλέπεται τα
δικαιολογητικά θα τα αναλάβει η Διεύθυνση.

    Για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 8
του ΠΔ 50/96 όπως ισχύει, απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην οργανική
θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι
μεταθέσεις (δηλ. 31.8.2015). Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής
τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών,
καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των
υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε
δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος
 μετάθεσης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί
που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή ή από σχολείο σε σχολείο της
ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) ή τοποθετήθηκαν οριστικά εντός των
 ΠΥΣΠΕ ενώ ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και δεν είχαν υπηρετήσει με δική
τους ευθύνη την οφειλόμενη οργανική τους θέση, με τον προϋπόθεση ότι θα
έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31-8-2015 την οργανική τους θέση στο
σχολείο στο οποίο έχουν μετατεθεί ή έχουν τοποθετηθεί, διαφορετικά
δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για
 ένα (1) έτος την οργανική τους θέση.

    Κριτήρια μεταθέσεων και τοποθετήσεων

    Η συνολική υπηρεσία.Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία
προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμιση (2,5) για κάθε χρόνο υπηρεσίας.
Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών
επισημαίνεται ότι: «Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των
 δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη.

    Η συνυπηρέτηση.Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι
εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η
σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Για την απόδειξη του
τόπου και της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, που μπορείτε να διαβάσετε στην εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας ή στο Π.Δ 50/1996. Οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης αυτής
λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

    Οι οικογενειακοί λόγοι.Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις
(4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία,
άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους
έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών
(φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων)».Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα
ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν
τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το
δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα
υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί
το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή
 ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού,
εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται
στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου
 πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται
πιστοποιητικό Δήμου ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά
περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της
ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο
πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις».

    Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν σε όλα
τα χρόνια υπηρεσίας τους ή υπηρετούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί (Οι μονάδες
 μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση την κατηγορία των
Σχολείων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η, και Ι, για το Ν. Κέρκυρας, δηλαδή 1,2,3,4,5,8
 και 10 μόρια). Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης
υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία
αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία,
φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την
πλησιέστερη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των
εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην Κ.Υ του Υπ. Παιδείας, στις Περ.
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Εκπ/σης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την
πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε
έτος.

    Η εντοπιότητα. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες
μετάθεσης για εντοπιότητα, που αποδεικνύεται από βεβαίωση του δημάρχου
από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου. Η
 βεβαίωση πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι
 δημότης του δήμου. Διευκρινίζεται ότι η μόνιμη διαμονή του
εκπαιδευτικού σ' έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων
εντοπιότητας, αλλά ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δημότης από διετίας
του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση. 2. Η βεβαίωση του
δημάρχου πρέπει να είναι πρόσφατη και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε ο
 εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμους.

    Η πρώτη προτίμηση.Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από περιοχή
σε περιοχή λαμβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίμησής τουςδύο (2)
μονάδες μετάθεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μοριοδότηση αυτή δεν ισχύει για μεταθέσεις
 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

    Οι συνάδελφοι που έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση ή
τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση, αφού παρέμειναν ως νεοδιορισμένοι στη
διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μετάθεσης εντός κι
εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε και θα πρέπει να προσέξουν να επιλέγουν σχολείο
μετάθεσης αποκλειστικά αυτό που τους ενδιαφέρει, αφού σε διαφορετική
περίπτωση θα αναγκαστούν να υπηρετήσουν πάλι σε οργανική θέση (για ένα
χρόνο), ενώ μπορούν να ικανοποιήσουν σχετική επιθυμία τους με απόσπαση.
Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που ταλαιπωρήθηκαν, επειδή δε
γνώριζαν ότι η μετάθεση σε νέα οργανική θέση δημιουργεί πάλι την
υποχρέωση υπηρεσίας στη νέα αυτή θέση.

    Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών που έχουν
τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία, δεν έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε
περιοχή μετάθεσης (ενώ μέχρι την ψήφιση του Ν. 3848/2010 ίσχυε και για
τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής). Οι πολύτεκνοι
εκπαιδευτικοί δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Π.Δ
50/1996, που αφορούν στην κρίση και την τοποθέτηση των υπεράριθμων
εκπαιδευτικών και συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

    Διευκρινίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί που ζητούν να μετατεθούν σε
άλλα σχολεία της ίδιας περιοχής μετάθεσης, αν δε μετατεθούν παραμένουν
στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να
μετατεθούν σε σχολείο που δε ζήτησαν ή να "χάσουν" το σχολείο της
οργανικής τους θέσης. Γι’ αυτό και δε δημιουργεί κανένα απολύτως
πρόβλημα η υποβολή αίτησης για μετάθεση το Νοέμβρη, αν δεν υποβληθεί
δήλωση τοποθέτησης ή υποβληθεί αποκλειστικά για τις σχολικές μονάδες που
 μας ενδιαφέρουν.

    Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε όλοι ότι με τις μεταθέσεις εντός
Π.Υ.Σ.Π.Ε καλύπτονται και οργανικά κενά που δημιουργούνται κατά τη
διεκπεραίωση της διαδικασίας. Ενώ, δηλαδή σε κάποια σχολεία δεν υπάρχουν
 κενές οργανικές θέσεις, αν μετατεθεί κάποιος συνάδελφος αυτόματα
δημιουργείται κενή θέση, που καλύπτεται. Δεν ανακοινώνονται δηλαδή νέα
κενά και έτσι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση που θα γίνει την
Άνοιξη. Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνονται αιτήσεις και δηλώσεις ακόμη και
για σχολεία που μας ενδιαφέρουν και γνωρίζουμε ότι δεν έχουν σήμερα
κενές οργανικές θέσεις.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Προσπάθησα σε λίγες γραμμές να συμπυκνώσω χρήσιμες πληροφορίες, που
είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.


Αναδημοσίευση από άρθρο του Παναγιώτη Ποζίδη αιρετού  στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου