Σελίδες

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Ο δ ηγ ό ς Με λ ε τώ ν γ ια Δ ιδ α κ τή ρ ι α ό λ ω ν τ ω ν βα θμ ι δ ώ ν ε κ π α ί δ ευ σ η ς
σελ. 33 - 38


Διάδρομοι
§ Πλάτος διαδρόμου για μονόπλευρη εξυπηρέτηση αιθουσών ≥ 2,40m.
§ Πλάτος διαδρόμου για αμφίπλευρη εξυπηρέτηση αιθουσών ≥ 3,00m.
§ Πλάτος κεντρικού διαδρόμου κυκλοφορίας ανά αριθμό ατόμων: 0,70m ανά
100 άτομα για 100 – 500άτομα, συν 0,50m ανά 100 άτομα για 500 – 1.000
άτομα και 0,30m ανά 100 άτομα για περισσότερα από 1.000 άτομα.
§ Μέγιστο μήκος διαδρόμου 30,00m, μετά απαιτείται διαπλάτυνση.
§ Ύψος κεντρικού διαδρόμου ≥ 3,00m.
§ Πλάτος δευτερευόντων διαδρόμων (Διοίκηση κλπ) ≥ 1,80m.
§ Ύψος δευτερευόντων διαδρόμων ≥ 2,20m.
§ Φυσικός φωτισμός άμεσος η έμμεσος.
§ Μόνωση χώρου: θερμική – υγρομόνωση.Κλιμακοστάσια
§ Μέγιστη απόσταση κύριου χώρου προς – από σκάλα, σύμφωνα με τον
κανονισμό πυροπροστασίας.
§ Τα κλιμακοστάσια θα πρέπει να αποτελούν πυροπροστατευμένους χώρους.
§ Άμεση έξοδο στο ύπαιθρο από ισόγειο χώρο.
§ Ελάχιστος αριθμός κλιμάκων για όροφο: 2 κύριες σκάλες
§ Απαραίτητη η απόληξη των κλιμακοστασίων στα δώματα.
§ Σε περίπτωση στέγης θα πρέπει να υπάρχει καταπακτή σε κατάλληλο
σημείο.
§ Πλάτος σκέλους σκάλας ≥ 1,50m.
§ Πλάτος πλατύσκαλου: πλάτος σκάλας + πλάτος 1 πατήματος .
§ Πλάτος σκάλας ασφαλείας ≥ 1,10m.
§ Τα σκέλη της σκάλας πρέπει να είναι ευθύγραμμα και τα πλατύσκαλα
ορθογώνια.
§ Θα πρέπει να υπάρχει διαφορά ενός πατήματος στα πλατύσκαλα.
§ Πλάτος πατήματος 28 - 30cm.
§ Ύψος ριχτιού 15 – 17cm.
§ Στρογγυλεμένη ακμή σκαλοπατιού και αντιολισθητική ζώνη στο πάτημα.
§ Ύψος στηθαίου 1,10m. Προστατευτικό στοιχείο ύψους 1,10m για σκάλες με
αριθμό ριχτιών > 2.

§ Χειρολισθήρας από 0,70 – 0,90 cm από το δάπεδο.
§ Χειρολισθήρας σε σκάλες με αριθμό ριχτιών > 8.
§ Σε ύψος < 2,00m κάτω από το πλατύσκαλο ισογείου, απαιτείται κάλυψη
ασφαλείας (κάγκελα κλπ).
Αίθουσα Διδασκαλίας
§ Δυναμικό: 30 μαθητές
§ Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90m.
§ Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00m.
§ Απαιτούμενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.
Απαραίτητη η δυνατότητα συσκότισης (κουρτίνες).
§ Βιβλιοθήκη με κλειστά φύλα επιφανείας ≥ 2,50m2 για την φύλαξη
εποπτικού υλικού, βιβλίων γραφικής ύλης κλπ.
§ Κρεμάστρες ιματισμού σε μήκος ≥ 2,30m, με απόσταση αγκίστρων ≥ 10cm.
Η κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει τους μαθητές από πιθανούς
τραυματισμούς.
§ Πανώ ανάρτησης εκατέρωθεν του πίνακα ύψους 1,25m και επιφανείας ≥
5,00m2.
§ Ύψος ποδιάς παραθύρου 1,10m από το δάπεδο. Πλάτος ποδιάς παραθύρου
0,50cm .
§ Ηλεκτρονικός υπολογιστής στο γραφείο του δασκάλου.
§ Μόνωση χώρου: θερμική, υγρομόνωση, ηχομόνωση.
§ Άνοιγμα της πόρτας της αίθουσας προς τα έξω και σε εσοχή.
Αίθουσα Φυσικοχημείας
§ Δυναμικό: 30 μαθητές
§ Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90m
§ Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00m
§ Απαιτούμενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.
§ Δυνατότητα συσκότισης με κουρτίνες .
§ Τοποθέτηση νιπτήρα σε κατάλληλη θέση στην αίθουσα με τις απαιτούμενες
παροχές.
§ Κρεμάστρες ιματισμού σε μήκος ≥ 2,30m, με απόσταση αγκίστρων
≥ 10cm. Η κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει τους μαθητές από πιθανούς
τραυματισμούς.
§ Ντουλάπια με κλειδαριές επιφανείας ≥ 14,00m2, για την φύλαξη οργάνων,
εποπτικού υλικού και χημικών ουσιών για τα πειράματα.
§ Ύψος ποδιάς παραθύρου από το δάπεδο 1,10m. Πλάτος ποδιάς 0,50m.
§ Ηλεκτρονικός υπολογιστής στο γραφείο του δασκάλου.
§ Κινητός πάγκος πειραμάτων.

§ Κιγκλιδώματα ασφαλείας στα παράθυρα της αίθουσας καθώς και κλειδαριά
στην πόρτα.
§ Η πόρτα ανοίγει προς τα έξω και σε εσοχή.
Αίθουσα Η/Υ
§ Δυναμικό: 30 μαθητές
§ Εσωτερική διάσταση ≥ 6,90m
§ Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00m
§ Απαιτούμενη φωτιστική επιφάνεια 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.
§ Δυνατότητα συσκότισης της αίθουσας με στόρια βενέτικα .
§ Ύψος ποδιάς παραθύρων 1,10m από το δάπεδο. Πλάτος ποδιάς 0,50m.
§ Κρεμάστρες ιματισμού σε μήκος ≥ 2,30m, με απόσταση αγκίστρων ≥10cm.
H κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τους μαθητές από πιθανούς
τραυματισμούς .
§ Ντουλάπια επιφανείας ≥ 2,50m2.
§ Οι πλάτες των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει να βλέπουν σε τοίχο,
διότι η ακτινοβολία είναι πενταπλάσια της οθόνης. Να έχει ο καθηγητής
εποπτεία όλων των PC.
§ Κιγκλιδώματα ασφαλείας στα παράθυρα της αίθουσας καθώς και κλειδαριά
στην πόρτα.
§ Η πόρτα ανοίγει προς τα έξω και σε εσοχή.
§ Δάπεδο της αίθουσας linoleum σε ρολά με θερμική συγκόλληση στους
αρμούς, αντιστατικά και με αντοχή σε καταπόνηση από τροχήλατα
καθίσματα.
Τραπεζαρία – Κουζίνα
§ Εσωτερική διάσταση ≥ 6,90m
§ Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00m
§ Απαιτούμενη φωτιστική επιφάνεια 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.
§ Δυνατότητα συσκότισης της αίθουσας (κουρτίνες ).
§ Ύψος ποδιάς παραθύρων 1,10m από το δάπεδο. Πλάτος ποδιάς 0,50m.
§ Κρεμάστρες ιματισμού σε μήκος ≥ 2,30m, με απόσταση αγκίστρων ≥10cm.
H κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τους μαθητές από πιθανούς
τραυματισμούς .
§ Θα πρέπει να τοποθετείται στο ισόγειο του κτιρίου.
§ Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να βρίσκεται
σε επαφή με την τραπεζαρία ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης
εξυπηρέτησης του χώρου.
§ Είναι επιθυμητή η τοποθέτηση 3-4 νιπτήρων καθώς και κρεμάστρες για
πετσέτες σε σημείο της τραπεζαρίας όπου δεν ενοχλούν.

Βιβλιοθήκη
§ Δυναμικό: 30 μαθητές
§ Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90m.
§ Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00m.
§ Απαιτούμενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.
Απαραίτητη η δυνατότητα συσκότισης (κουρτίνες).
§ Βιβλιοθήκη με κλειστά φύλλα επιφανείας ≥ 4,00m2
§ Ράφια βιβλιοθήκης μήκους ≥ 2,00m
§ Ράφια περιοδικών μήκους ≥ 7,00m
§ Κρεμάστρες ιματισμού σε μήκος ≥ 2,30m, με απόσταση αγκίστρων ≥10cm.
Η κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει τους μαθητές από πιθανούς
τραυματισμούς.
§ Πανώ ανάρτησης εκατέρωθεν του πίνακα ύψους 1,25m και επιφανείας
≥ 5,00m2
§ Ύψος ποδιάς παραθύρου 1,10m από το δάπεδο. Πλάτος ποδιάς παραθύρου
0,50cm .
§ Πρόβλεψη ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.
§ Μόνωση χώρου: θερμική, υγρομόνωση, ηχομόνωση.
§ Άνοιγμα της πόρτας της αίθουσας προς τα έξω και σε εσοχή.
§ Δραστηριότητες: δανεισμός βιβλίου, διαφανειών, φιλμ, μελέτη βιβλίου,
εντύπου, αρχειοθέτηση.
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
§ Δραστηριότητες: διάλεξη, προβολή, εορταστική εκδήλωση, μουσική,
θέατρο, εκθέσεις, χορός, διαταξική δουλειά, γυμναστική, διάλειμμα.
§ Ελεύθερο ύψος ≥ 5,00m.
§ Απαιτούμενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.
Απαραίτητη η δυνατότητα συσκότισης (κουρτίνες).
§ Κρεμάστρες ιματισμού σε μήκος ≥ 5,00m, με απόσταση αγκίστρων ≥10cm.
Η κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει τους μαθητές από πιθανούς
τραυματισμούς.
§ Απαραίτητη η τοποθέτηση κλιματισμού.
§ Μέσα στην αίθουσα τοποθετείται σκηνή σταθερή, υπερυψωμένη, το δάπεδο
της οποίας επενδύεται με ξύλο τύπου laminate.
§ Τα αποδυτήρια αγοριών – κοριτσιών περιλαμβάνουν από 1 WC,
κρεμάστρες, πάγκους και το δάπεδο επενδύεται με ξύλο.
§ Μόνωση χώρου, θερμική, υγρομόνωση, ηχομόνωση
§ Ακουστική μελέτη της αίθουσας
Κυλικείο
§ Δραστηριότητες: παροχή ειδών καντίνας, στιγμιαία προετοιμασία
προγεύματος

§ Ελεύθερο ύψος ≥ 2,40m
§ Φυσικός φωτισμός άμεσος – έμμεσος
Διοίκηση
§ Δυναμικό: 12-13 διδάσκοντες
§ Δραστηριότητες: στάση - εργασία διδασκόντων
§ Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00m
§ Φυσικός φωτισμός 1/5της επιφανείας της αίθουσας
§ Μόνωση χώρου: θερμική, υγρομόνωση, ηχομόνωση
§ Διαχωρισμός του χώρου σε καπνίζοντες και μη
Γραφείο Συλλόγου Γονέων – Μαθητικών Κοινοτήτων
§ Δραστηριότητες: συνεδριάσεις
§ Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00m.
§ Φυσικός φωτισμός 1/5 της επιφανείας του χώρου
§ Μόνωση χώρου: θερμική, υγρομόνωση, ηχομόνωση
Χώροι υγιεινής μαθητών
§ Ελεύθερο ύψος ≥ 2,40m
§ Φυσικός φωτισμός 1,10 της επιφανείας του χώρου.
§ Μόνωση χώρου: θερμική, υγρομόνωση.
§ 40 αγόρια: 1 WC – 2 ουρητήρια – 2 νιπτήρες .
§ 20 κορίτσια: 1 WC – 1νιπτήρας
§ Ανά σχολική μονάδα: 1WC αναπήρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου