Σελίδες

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

«Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού
έτους 2014-2015» 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων προχωρά στις προβλεπόµενες από την 
εκπαιδευτική νοµοθεσία µεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, 
υποβιβασµοί και µετατροπές) σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15 µε στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας. 
Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι 20-
11-2013. 
1) Να καταχωρήσουν στο Σύστηµα Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για 
τις µεταβολές των σχολικών µονάδων της αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 
1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/91. Για το σκοπό αυτό στο Σύστηµα Καταγραφής 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Survey) έχουν προστεθεί φόρµες προτάσεων-
εισηγήσεων, ώστε η διαδικασία υποβολής τους να γίνει µόνο ηλεκτρονικά. 
2) Να ζητήσουν εγγράφως τη γνωµοδότηση των ∆ηµοτικών Συµβούλιων επί των 
προτάσεων για κάθε είδους σχολική µεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασµό, 
κατάργηση και µετατροπές) και να κοινοποιήσουν το σχετικό έγγραφο στην Υπηρεσία µας. 
Αφού γνωµοδοτήσουν έγκαιρα τα δηµοτικά συµβούλια σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 
15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), οι ∆ιευθυντές ΠΕ και ∆Ε θα συγκεντρώσουν τις 
γνωµοδοτήσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων αρµοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν µέχρι 20-
12-2013 στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και στις οικείες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις. Μαζί µε τις γνωµοδοτήσεις των 
∆ηµοτικών Συµβουλίων θα αποσταλούν α) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές 
ανάγκες των προτεινόµενων προς ίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονοµικές υπηρεσίες 
των οικείων δήµων και β) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών για τα 
προτεινόµενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία που θα εκδώσουν οι οικονοµικές 
υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π∆ 
113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010). (Επισυνάπτονται υποδείγµατα βεβαιώσεων) 
 
Οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα
υποβάλουν την εισήγησή τους στην ειδική φόρµα του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Καταγραφής 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Survey) µέχρι 08-01-2014. 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου