Σελίδες

Πέμπτη 11 Απριλίου 2013Τι ισχύει για την παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία
on 10 Απριλίου 2013 

του αιρετού ΠΥΣΠΕ Χανίων, Νεκτάριου Πετράκη
Επειδή τελευταία τίθενται από αρκετούς συναδέλφους ερωτήματα σχετικά με την παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία πέραν της λήξης του διδακτικού ωραρίου σας γνωστοποιώ την κείμενη νομοθεσία καθώς και εγκύκλιο του Υπουργείου που έχει τοποθετηθεί στο θέμα.
Η παραμονή στο σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου είναι υποχρεωτική εφόσον έχουν ανατεθεί στον εκπαιδευτικό συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Νόμος 1566/85 Άρθρο 13 Παρ 8.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας…για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.
Εγκύκλιος για Παραμονή στο σχολείο Εκπαιδευτικών
ΘΕΜΑ: Εργασιακά θέματα εκπ/κών
Απαντώντας στο αριθ. Φ.201/…/2-4-1998 έγγραφό σας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
1. O εκπ/κός υποχρεούται να παραμένει στο σχολείο κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου. Επομένως παραμένει σ” αυτό και τις ώρες των ενδιάμεσων κενών. Αποχώρηση εκπ/κού από το σχολείο μπορεί να γίνει με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου, μόνο στην περίπτωση που δεν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένη υπηρεσία από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (π.χ. αναπλήρωση εκπαιδευτικού που έκτακτα απουσιάζει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, προσφορά υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο κ.λ.π.).
Σε περίπτωση που του ανατίθεται συγκεκριμένο έργο, υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο μέχρι τη λήξη της λειτουργίας του (14.00) σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85.
Σας παραθέτω επίσης και την τοποθέτηση της ΔΟΕ στο Θέμα.
1. Ωράριο Εκπαιδευτικών
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).
Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.
Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είτε κατά τη διάρκειά της, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο (π.χ. αν λείπει ειδικότητα θα σχολάνε στο 5ωρο κλπ). Το ίδιο θα συμβεί και στα 800 σχολεία με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα, όπου οι σύλλογοι διδασκόντων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν σε πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος με 7ωρα σε όλες τις τάξεις εφόσον λείπουν εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση «πιέσεων» από τη διοίκηση θα πρέπει οι συνάδελφοι του σχολείου να επιμένουν στη μη παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου και να ενημερώνονται αμέσως ο σύλλογος και η ΔΟΕ.
Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ” ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη.
Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου