Σελίδες

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Βήµα – βήµα η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθµων εκπαιδευτικώνΜε αφορµή τα - πολλά - ερωτήµατα των συναδέλφων και συναδελφισσών για τη διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθµων εκπαιδευτικών γνωρίζω ότι ισχύουν τα κάτωθι:  (ανάλογη διαδικασία εφαρµόζεται στους υποβιβασµούς και τις καταργήσεις σχολικών µονάδων). 

1ο Βήµα Τα ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή τους διαπιστώνουν την ύπαρξη υπεραριθµίας σε σχολικές µονάδες. Η διαπίστωση αυτή λαµβάνει χώρα ύστερα από τη διαδικασία των µεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, καθώς και τη δηµοσίευση των υπουργικών αποφάσεων µε τις µεταβολές στην οργανικότητα των σχολικών µονάδων (υποβιβασµοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις, προαγωγές). 

2ο Βήµα Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στα σχολεία που συγχωνεύονται, όπου και διαπιστώθηκε η υπεραριθµία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αν επιθυµούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθµοι. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ∆ήλωση - θετική ή αρνητική - υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ή της ειδικότητας όπου διαπιστώθηκε υπεραριθµία. ∆εν κρίνονται ως υπεράριθµοι όσοι έχουν µετατεθεί ή τοποθετηθεί ως «ειδικές κατηγορίες» - εκτός των πολυτέκνων. 

3ο Βήµα Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονοµαστικά τους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς των συγχωνευόµενων σχολείων, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:  
       Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι αυτοί που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό µονάδων µετάθεσης.  
       Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθµοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στις σχολικές µονάδες που συγχωνεύονται. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν - στις σχολικές µονάδες που συγχωνεύονται - το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθµοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθµοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το µικρότερο αριθµό µονάδων µετάθεσης. 

4ο Βήµα Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καλούνται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ηµερών. 

5ο Βήµα Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθµοι και επιθυµούν (καταθέτοντας δήλωση προτίµησης) να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας µε αυτή του σχολείου τους. 

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια οµάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς µε περισσότερες µονάδες µετάθεσης οι αποµένοντες υπεράριθµοι τοποθετούνται σε κενές θέσεις όµορης οµάδας σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθµοι και δεν υπέβαλαν δήλωση τοποθέτησης, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης, συγκρινόµενοι µε όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν µετάθεση ή τοποθέτηση. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίµησής τους τοποθετούνται προς το συµφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις της περιοχής µετάθεσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν θεµελιώσει δικαίωµα µετάθεσης πριν το χαρακτηρισµό τους ως υπεράριθµοι, έχουν την υποχρέωση της υπηρέτησης της νέας οργανικής τους θέσης. 
Πηγή Δημητρακόπουλος Γιώργος

ΠΡΟΣΟΧΗ
Επίσης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 14,οι εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας εκπαίδευσης  μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου