Σελίδες

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----                    
 

                                             


                                                                     Μαρούσι,  01/08/2016
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
                                          ΤΜΗΜΑ Β΄

 
                                                                                                Αρ.πρωτ.: 127187/E1
                                                                                                        ΑΔΑ:
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: ΄Ελ.Εμμανουηλίδου
Τηλέφωνο: 210-344 3135
FAX:         210-344 2909 
                             -----                                                                   
ΑΠΟΦΑΣΗ  
        

 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
                νηπιαγωγεία».


O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Ν.1566/1985 (Α΄ 167), η οποία προστέθηκε με
    το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013 (Α΄24).
2. Των άρθρων 3 παρ.3, 5 και 6, 12 παρ.5, 6 και 7, 13 παρ.7 και 8, 14 παρ.14-21  και 17 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167, τ.Α’/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.  Της παρ.7 του άρθρου 13 του Ν.1566/85, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2517/1997 (Φ.Ε.Κ.160, τ.Α΄/11-8-1997) «Εκλογή ∆ιδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις».
4.  Του άρθρου 3, παρ.2 του Ν.2525/1997 (Φ.Ε.Κ.188, τ.Α΄/23-9-1997) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
5.  Του  Π.Δ.200/1998 (Φ.Ε.Κ.161, τ.Α΄/13-7-1998) «Οργάνωση και λειτουργία των
    Νηπιαγωγείων».
6.  Του άρθρου 13, παρ. 45, εδ. γ’ του Ν.3149/2003 (Φ.Ε.Κ.141, τ.Α΄/10-6-2003,) «Εθνική βιβλιοθήκη και άλλες διατάξεις».
7. Των άρθρων 16 και 21 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199, τ.Α΄/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8.  Του άρθρου 16 του Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ.50, τ.Α΄/14-5-2015)«Επείγοντα Μέτρα για την
    Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
9. Των άρθρων 33 παρ.5, 35 και 36 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83, τ.Α΄/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
10. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, τ.Α΄/22-4-2005).
11. Του άρθρου 1 του Π.Δ.70/2015 (Φ.Ε.Κ.114, τ.Α΄/22-9-2015) περί Ανασύστασης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
12. Του Π.Δ.73/2015 (Φ.Ε.Κ.116, τ.Α΄/23-9-2015) περί Διορισμού Αντιπροέδρου της
      Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
13. Tην αρ.29/21-7-2016 Πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχετικά με τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου-Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος-Θεσμοθέτηση Διδακτικού Ωραρίου.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
       του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αρ.122910/Β1/25.7.2016 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, εκδοθείσα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αποφασίζουμε

         Τον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων,  ως ακολούθως:
    1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
    2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθµό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:
          I) ώρες  24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
     II) ώρες  23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
    ΙΙΙ) ώρες  22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
    ΙV) ώρες  21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.
5. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη  περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο  διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η  Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

        Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του 2016.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ             

Εσωτερική διανομή:
1.    Γραφείο κ.Υπουργού  
2.    Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3.    Γεν. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.
4.    Διεύθυνση Σπουδών Προγραμ. & Οργάνωσης Π.Ε.
5.    Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.  
             Τμήμα Β΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου