Σελίδες

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Πρόεδρος ΑΔΙΠ στο esos: Δεν ζητήθηκε γνωμοδότηση από την ΑΔΙΠ για τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ


“Η οκταμελής Επιτροπή για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στην οποία συμμετέχω συνεδρίασε δυο φορές στις αρχές του καλοκαιριού και έκτοτε δεν έχει συγκληθεί”

Δημοσίευση: 19/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Ο  υπουργός δεν ζήτησε επίσημη γνώμη από την ΑΔΙΠ για τη συγχωνεύσεις των ΤΕΙ που ετοιμάζει δήλωσε  η πρόεδρος της ΑΔΙΠ Καθηγήτρια Νικολέτα Παισίδου σε “μίνι”  Συνέντευξη στο esos
 


Επίσης η πρόεδρος της ΑΔΙΠ μας δήλωσε πως Η Επιτροπή για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ  στην οποία συμμετέχει συνεδρίασε δυο φορές στις αρχές του καλοκαιριού και έκτοτε δεν έχει συγκληθεί.  
esos:  κα Παισίδου ο υπουργός Παιδείας, παρουσία σας σε συνέδριο των καθηγητών των ΤΕΙ πρότεινε να αξιολογηθούν οι αξιολογήσεις όλων των τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Πιστεύτε ότι έτσι πρέπει να γίνει;
Νικολέτα Παισίδου , Πρόεδρος της ΑΔΙΠ:  Και βέβαια γίνεται αξιολόγηση της αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Οι αξιολογήσεις των τμημάτων τελείωσαν το 2014 και εάν ανατρέξετε στην Έκθεση εκείνου του έτους θα δείτε και το σχετικό υλικό.
Οι αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων ολοκληρώθηκαν το 2016 και στοιχεία αυτών των αξιολογήσεων περιλαμβάνονται στην Έκθεση  του 2016, που παρουσιάστηκε σήμερα.
Η ΑΔΙΠ, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, συγκεντρώνει απόψεις και στοιχεία από τους αξιολογηθέντες και από τους αξιολογητές, τα οποία χρησιμοποιεί για τη βελτίωση του εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
Η αξιολόγηση είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία προσφέρει γνώση και για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τις επιτυχίες ή τις αδυναμίες της. Από τη συνεκτίμηση των τελευταίων επέρχεται και βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης.
esos:  Στο συνέδριο ο Κώστας Γαβρόγλου έκανε λόγο για εξωτερική αξιολόγηση των ΑΕΙ από “γνωστούς και δικούς μας καθηγητές”. Ποια είναι η θέση σας;.
Νικολέτα Παισίδου , Πρόεδρος της ΑΔΙΠ:  Η ΑΔΙΠ ακολουθεί μια διεθνώς αποδεκτή διαδικασία για τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης. Η διαδικασία αυτή προβλέπει ότι η αξιολόγηση γίνεται από πρόσωπα /εμπειρογνώμονες, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με το αξιολογούμενο ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εν ενέργεια διδακτικό προσωπικό ούτε του αξιολογούμενου ούτε άλλου εθνικού ιδρύματος. Για το λόγο αυτό καλούνται εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό. Αυτοί δεν πρέπει να έχουν ή να είχαν οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με το αξιολογούμενο ίδρυμα.
esos:  Ο υπουργός ετοιμάζει συγχωνεύσεις   μεταξύ ΑΕΙ . Εχει ζητηθεί από την ΑΔΙΠ να διατυπώσει επισήμως  τη γνώμη της;
Νικολέτα Παισίδου , Πρόεδρος της ΑΔΙΠ:  Ο υπουργός δεν ζήτησε επίσημη γνώμη από την ΑΔΙΠ για το συγκεκριμένο θέμα.
esos:  Ως πρόεδρος της ΑΔΙΠ συμμετέχετε στην οκταμελή Επιτροπή για τη δημιουργία του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εχετε διατυπώσει ως ΑΔΙΠ διαφωνίες ή συμφωνείτε όπως έχει δρομολογηθεί το όλο θέμα;
Νικολέτα Παισίδου , Πρόεδρος της ΑΔΙΠ:  Η Επιτροπή στην οποία συμμετέχω συνεδρίασε δυο φορές στις αρχές του καλοκαιριού και έκτοτε δεν έχει συγκληθεί. Αποστολή της επιτροπής αυτής ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας μετεξέλιξης των δυο συγκεκριμένων ΤΕΙ σε παν. Δυτικής Αττικής και η διατύπωση εισήγησης προς τον υπουργό.
Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4485/17 που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από τη Βουλή για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι. - Παραρτήματα Α.Ε.Ι.
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν:
α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή
β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα Α.Ε.Ι. ή
γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. όχι μόνο δεν δικαιολογείται επιστημονικά αλλά, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή
δ) συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.
2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.
Η Σύγκλητος, η Α.ΔΙ.Π. και το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. υποβάλλουν τη γνώμη τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή ερωτήματος που τους απευθύνει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μία μόνο φορά για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.
3. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυμίζονται θέματα που συνδέονται με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι., όπως ιδίως τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση των μη αυτοδύναμων Α.Ε.Ι. από Διοικούσα Επιτροπή και την πλήρωση των πρώτων θέσεων των μελών Δ.Ε.Π., την κατανομή και την ένταξη φοιτητών και προσωπικού, το χρόνο έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων, την προθεσμία έκδοσης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών και τα θέματα αντιστοιχίας και επαγγελματικών προσόντων των παλαιών και νέων πτυχίων.
4. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αφού τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τα ακίνητα, και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, η Σύγκλητος του νέου Α.Ε.Ι. είναι το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυμα.
5. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια Σχολή σε ίδρυμα της ημεδαπής, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.
Ετικέτες: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου