Σελίδες

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Χρήσιμος οδηγός για τις αιτήσεις αναπληρωτών – ωρομισθίων
Χρήσιμες ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους

Από τη Δευτέρα 28 Ιουλίου ξεκινά η κατάθεση των αιτήσεων των
εκπαιδευτικών για εργασία ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στα δημόσια
σχολεία. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 8η Αυγούστου.

Η εγκύκλιος πρόσληψης αφορά τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ01,
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13,
ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70,
ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
Το news.gr παρουσιάζει οδηγίες για την αίτηση των αναπληρωτών
1. Που κατατίθενται οι αιτήσεις;

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;

Όσοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση το 2012-13 ή το 2013-14 δεν
χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά εκτός της αίτησής τους.
Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν εκ νέου :

α) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ.
δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Σημειώνεται ότι με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία ενέχει
και θέση υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή και η τροποποίηση των λοιπών
καταχωρισμένων πεδίων στον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο του εκπ/κού
(π.χ. πόλη μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που
τους αφορούν, εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους, βάσει των κάτωθι
αναφερομένων.

Α. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των (υπό τροποποίηση) βασικών
δικαιολογητικών, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών
ειδικών κατηγοριών, ο υποψήφιος δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου
ευεργετήματος.
3. Δεν κατέθεσα αίτηση αναπληρωτών το 2012-13 ή το 2013-14 τι πρέπει να
καταθέσω μαζί με την αίτηση;

Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ή
και 2013-14 οφείλουν να υποβάλουν:

α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν.

Α. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση δεν
 θα γίνεται

δεκτή.

Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών
ειδικών κατηγοριών, δεν θα καταχωρούνται τα αντίστοιχα πεδία στον
ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου και αυτός δεν θα τυγχάνει του
αντίστοιχου ευεργετήματος

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μπορούν να τα δουν οι
ενδιαφερόμενοι στις σελίδες 20-25 της εγκυκλίου
4. Επιθυμώ να εργαστώ ως αναπληρωτής σε εκκλησιαστικά σχολεία.
Χρειάζονται επιπρόσθετα δικαιολογητικά;

Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19
και ΠΕ20 που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, υποβάλουν
 (πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση αναφερομένων δικαιολογητικών) σύμφωνα
 με τις ειδικές διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 39 του ν.3848/ 2010:

α) υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα του οποίου το περιεχόμενο θα
εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης
67728/Α2/11-06-2010 (ΦΕΚ 863 Β΄) και

β) προαιρετικά συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της
Ορθοδοξίας.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του βιογραφικού σημειώματος δεν θα γίνεται η
 καταχώριση των προτιμήσεων των εκκλησιαστικών σχολείων.
5. Τι άλλο πρέπει να ξέρω για τα εκκλησιαστικά σχολεία;

Οι υποψήφιοι (για πρόσληψη σε εκκλησιαστικά σχολεία) προσλαμβάνονται ως
αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά σχολεία μόνο
κατόπιν θετικής αξιολόγησης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεσή του. Επιπλέον, για
την πρόσληψη ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου
Όρους, όπως και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, προϋπόθεση είναι η
έγκριση από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ή το Πολυμελές Συμβούλιο
της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι στην
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος,
δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.
6. Πόσες περιοχές μπορώ να δηλώσω στην αίτησή μου;

Για τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται αποκλειστικά σε μια εκ των δυο
 βαθμίδων εκπαίδευσης πχ Φιλόλογοι, μαθηματικοί, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί
κ.α. στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ»
δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα
(30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο της
αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.

Ειδικά για τους αναπληρωτές της Βθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο των 30
προτιμήσεων δύνανται να επιλέγουν, ανάλογα με την ειδικότητα, τη
Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια και τα
καλλιτεχνικά σχολεία
7. Είμαι εκπαιδευτικός που μπορώ να εργαστώ και στις δυο βαθμίδες
εκπαίδευσης. Πόσες περιοχές δηλώνω;

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20,
ΠΕ32 και ΠΕ18.41 μπορούν να απασχοληθούν στην Α/θμια και στη Β/θμια
Εκπ/ση. Ως εκ τούτου μπορούννα δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, από
μία (1) μέχρι και εξήντα (60) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες
ή/και με μειωμένο ωράριο (μέχρι και τριάντα περιοχές της Α/θμιας, συν
μέχρι και τριάντα περιοχές της Β/θμιας, της Σιβιτανιδείου, των
εκκλησιαστικών Λυκείων και Γυμνασίων και των καλλιτεχνικών σχολείων)
(βλ. υπόδειγμα αίτησης κοινών κλάδων στο Παράρτημα Ι, Υποπαρ. Β΄).

π.χ. για τον κλάδο ΠΕ06:

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1 Α-Β΄ Πειραιά

2 Β-Β΄Πειραιά

3 Β-Α΄ Αθήνας

4 Α-Α΄ Αθήνας

5 Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου

6 Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης

… …

60 Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

Σημειώνεται ότι στην 1η προτίμηση Α-Β΄ Πειραιά το γράμμα «Α-» δηλώνει τη
 βαθμίδα της A/θμιας Εκπ/σης και το «Β΄ Πειραιά» υποδηλώνει την περιοχή
πρόσληψης αναπληρωτή με πλήρες ωράριο, ενώ στην 60ηπροτίμηση Β-Α΄
Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της B/θμιας
Εκπ/σης και το «Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την περιοχή
πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, αντίστοιχα. Τονίζεται, δε, ότι η
 επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ.
1ηπροτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν
προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη
περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το
επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης
(π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά).

Ομοίως επισημαίνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με
μειωμένο ωράριο σε μια περιοχή πχ Β Αθήνας Μειωμένο δεν προεξοφλεί
αντίστοιχο ενδιαφέρον για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο
και το αντίστροφο.
8. Πως δηλώνω τα εκκλησιαστικά σχολεία, Σιβιτανίδειο, Καλλιτεχνικά;

Τα σχολεία αυτά δηλώνονται ονομαστικά στον πίνακα με τις προτιμήσεις σας
 τόσο για εργασία με πλήρες ωράριο όσο και για εργασία με μειωμένο
ωράριο.

Παράδειγμα

1. Β- Α Αθήνας Πλήρους

2. Β – Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα Πλήρους

3. Β – Αθήνας Μειωμένο

4. Β-Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα Μειωμένο

5. Β- Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών Πλήρους

6. Β-Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών Μειωμένο

7. …..

Δηλαδή αν θέλετε να εργαστείτε σε αυτά είτε με πλήρες είτε με μειωμένο
ωράριο θα πρέπει να τα δηλώσετε ονομαστικά όπως δηλώνετε μια
περιοχή-ΔΔΕ.
9. Πόσες ώρες εργάζεται ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου;

Ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) εργάζεται από 9 έως 15 ώρες.
Δηλαδή με αν κάποιος έχει από 9 έως και 15 ώρες διδασκαλίας θεωρείται
ΑΜΩ. Ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου πληρώνεται κάθε μήνα λαμβάνοντας
τμήμα των αποδοχών του αναπληρωτή πλήρους ωραρίου ανάλογα και με τα
χρόνια υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, παραμεθόριος. Δηλαδή αν
κάποιος εκπαιδευτικός στη Βθμια προσληφθεί για 15 ώρες θα λαμβάνει τα
15/23 του συναδέλφου του που είναι πλήρους ωραρίου.
10. Πόσες ώρες εργάζεται ο ωρομίσθιος;

Από 1 έως και 8 ώρες εργασίας θεωρείται κάποιος ωρομίσθιος και αμείβεται
 για τις ώρες που έχει διδάξει κάθε μήνα. Χριστούγεννα, Πάσχα οι
απολαβές είναι μειωμένες γιατί λόγω διακοπών οι ώρες εργασίας είναι
περιορισμένες.
11. Πως μπορώ να γίνω από αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου σε αναπληρωτή
πλήρους ωραρίου;

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής
μειωμένου ωραρίου (από 5 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (i) είναι
 δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από
την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή
άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ii)
παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία αποκλειστικά
 και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας
βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη
διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά
κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να
συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.

Καλό είναι αν επιθυμείται να εργαστείτε σε μια περιοχή ως αναπληρωτές
μειωμένου ωραρίου να τη δηλώσετε και για εργασία ως αναπληρωτές πλήρους
ωραρίου ώστε να έχετε πιθανότητα να αναβαθμιστείτε.
12. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν αναλάβω υπηρεσία ως αναπληρωτής πλήρους ή
και μειωμένου ωραρίου;

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
 χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος
που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο
σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία
εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν
υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους
εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους
εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη
λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα
Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια
της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το
λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που
υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις
13. Αναπληρωτές σε Ενισχυτική Διδασκαλία και Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Αν κάποιος προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου σε ένα από τα πιο
 πάνω προγράμματα συνεχίζει να είναι υποψήφιος στους πίνακες Γενικής
Παιδείας ως αναπληρωτής πλήρους και μειωμένου ωραρίου. Σε περίπτωση που
προσληφθεί στη Γενική Παιδεία και δεν παρουσιαστεί υφίσταται τις
κυρώσεις που αναφέρονται στη 12η ερώτηση.
14. Πως μπορώ να απενεργοποιήσω την αίτησή μου;

Προκειμένου να απενεργοποιήσει/τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή του κατά
τα ανωτέρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη
δήλωση συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σε
οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης της βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία
διαβιβάζεται αμέσως στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. με τον προσφορότερο τρόπο
 (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Η απενεργοποίηση/τροποποίηση της αίτησης πραγματοποιείται από
 το αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας από την ημερομηνία
παραλαβής αυτής έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν ανακόπτεται η ομαλή πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης των
εκάστοτε προσλήψεων. Η διαδικασία, δε, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί
μόνο εφόσον αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
εκπ/κού σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.
15. Για την αίτηση για ωρομίσθιος χρειάζεται να προσέξω κάτι;

Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ»
δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης
 Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19,
ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δημοτικά
σχολεία ως ωρομίσθιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και
περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.
16. Τι θα παραλάβω μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της
μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο των
μορίων της προϋπηρεσίας του μέχρι τις 30-06-2010, υπογεγραμμένο από τον
ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής
καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας
Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το
δικαίωμα αυτό. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στο εν λόγω αντίγραφο
μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και
στον έλεγχο της προϋπηρεσίας τους κατά την παραλαβή του αντιγράφου της
αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο
ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του
περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική
αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών.
17. Μετάνιωσα για μια επιλογή μου ενώ δεν έχει λήξει η προθεσμία (8/8)
μπορώ να κάνω διόρθωση;

Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων είναι δυνατή: (α) η
τροποποίηση της αίτησης τόσο για το σύνολο των επιλογών/πεδίων, που
εμφανίζονται σε αυτή, όσο και για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να
κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προσκομίζοντας τα
απαραίτητα πιστοποιητικά, και (β) η ανάκληση της αίτησης

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τροποποίηση δύναται να
πραγματοποιηθεί μόνο για ειδικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται στη
σελίδα 17.
18. Έληξε η προθεσμία. Μπορώ να κάνω αλλαγές;

Αν δεν ανήκετε σε μια από τις περιπτώσεις της σελίδας 17 δεν μπορείτε να
 κάνετε αλλαγές .Ωστόσο καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται
στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της αίτησης -δήλωσης
αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού που έχει υποβάλει. Σημειώνεται ότι
στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου
ενεργοποίησή της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την
εγκύκλιο

Καλόγηρος Βασίλειος
news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου